Ho­tell­di­rek­tø­ren

Han har ita­li­ensk blod i åre­ne og ener­gi som en 20-åring. Møt ho­tell­di­rek­tør, Teo Ko­ritzin­sky Lui­sa på hjemme­bane i Lange­sund.

Varden - - HELG OG FOLK - Fort­set­ter på nes­te side ▶

Om noen uker åp­ner Teo K. Lui­sa ho­tell i Porsgrunn. Den ener­gis­ke ita­lie­ne­ren har all­tid noe på gang. Bli med hjem til di­rek­tø­ren i Lange­sund.

Klok­ken er ak­ku­rat pas­sert 09.00 og Teo Ko­ritzin­sky Lui­sa tar imot oss med et stort smil. Han har al­le­re­de ruk­ket fire av­ta­ler og har nes­te møte book­et om et par ti­mer.

– Jeg sto opp klok­ken 05.00 og star­tet da­gen på møl­la nede i gym­met her hjem­me. Jeg har le­vert barne­bar­net i barne­ha­gen, hand­let og va­ert hos le­gen. Det er godt å kom­me i gang med da­gen, sier Teo.

Han er av­slap­pet, men ut­strå­ler sam­ti­dig en ener­gi hvor bå­de på­gangs­mot og livs­gle­de skin­ner lett gjen­nom.

Teo er ita­lie­ner. «Pas­sion» for jobb og fa­mi­lie er or­det som be­skri­ver den­ne man­nen.

Bod­de på Li­fjell

Teo og kona, Sti­ne Bergs­vand Lui­sa, bor i en vil­la i Lange­sund sam­men med sine tvil­lin­ger på 7 år. Rett på ned­si­den, i et lite hus, bor hans elds­te dat­ter med sitt barn.

– Vi er en stor­fa­mi­lie og det tri­ves vi godt med. Tar vi med alle barn og barne­barn er tal­let 12, i al­de­ren fra en må­ned til 37 år, for­tel­ler han.

Mer kon­kret enn det­te vil han ikke va­ere.

Til som­mer­en drar fire ge­ne­ra­sjo­ner til Tries­te i Ita­lia. Der skal de bli bed­re kjent med fars­si­den av fa­mi­li­en.

– Bå­de min mor og jeg har ju­bi­le­um til som­mer­en, der­for tar vi med oss fa­mi­li­en på tur. Vi blir 16 i alt. Det blir nok litt av en tur.

– Ju­bi­le­um? Hva er tal­let?

– Skriv ju­bi­le­um. Det hol­der det, ler Teo.

– Min far er ita­li­ensk og kom til Nor­ge i 1957. Så reis­te han og mor til Ita­lia et halvt år, der ble jeg født.

De­ret­ter gikk tu­ren hjem til Nor­ge og Teo voks­ter opp bå­de i Tele­mark og i Oslo.

– De førs­te åre­ne bod­de fa­mi­li­en på Li­fjell tu­rist­ho­tell. Det var tan­te og on­kel som drev ho­tel­let i fem år. Jeg gikk på Bø sko­le og la­er­te meg ny­norsk, for­tel­ler Teo.

Etter å ha gått de førs­te åre­ne på sko­len i Bø flyt­tet fa­mi­li­en til Oslo.

– Jeg har all­tid va­ert ak­tiv og spil­te fot­ball for Skarp­he­din da vi bod­de i Bø. Da vi flyt­tet gikk jeg over til Vå­ler­en­ga. Det ble noen år som fot­ball­spil­ler der.

Ak­ti­vi­tets­ni­vå­et har han be­holdt. Bå­de han og stor­fa­mi­li­en.

– Vi er en spor­ty fa­mi­lie og li­ker å va­ere i ak­ti­vi­tet. Det er fot­ball, hånd­ball og rid­ning på de yngs­te bar­na. Dat­te­ren min, Emi­lie, spil­te fot­ball for Uraedd i man­ge år. Hun var også med på NM med la­get.

Søn­nen Te­odor mar­ker­te seg i 2018 som ver­dens bes­te Fan­ta­sy-ma­na­ger.

Fan­ta­sy Premier League er et vir­tu­elt fan­ta­sy­spill med fle­re mil­lio­ner spil­le­re. Me­nin­gen er å set­te opp sitt eget lag ba­sert på spil­le­re fra Premier League og san­ke flest mu­lig po­eng, ba­sert på de vir­ke­li­ge kam­pe­ne som spil­les.

Blant nes­ten seks mil­lio­ner del­ta­ke­re ver­den over, var det alt­så Te­odor som er den dyk­tigs­te.

– Jeg vis­te jo at han drev med det, men viss­te helt aer­lig ikke hvor stort det var ver­den over. Jeg må inn­røm­me at jeg ble over­ras­ket da han ble kå­ret til ver­dens bes­te, sier Teo.

– Jeg har all­tid va­ert klar i tale til mine barn. Mine råd er å ha mål­set­tin­ger der du er, der gjør du ditt bes­te og vil du ha ha ut­vik­ling så må du byg­ge kom­pe­tan­se.

Mo­der­ne ho­tell

Det er fyr i pei­sen og kaf­fen blir ser­vert in­ne i stua i Lange­sund. Det er noen få kulde­gra­der ute og tåka er i ferd med å slip­pe ta­ket på sol­kys­ten.

Det er un­der to må­ne­der til det nye ho­tel­let til Teo skal åpne dø­re­ne på Kam­mer­herre­løk­ka i Porsgrunn.

– Det­te blir fan­tas­tisk og jeg gle­der meg vel­dig. Ho­tel­let lig­ger midt i smør­øyet og det er kort vei til tog, buss, by og kul­tur­hus. I til­legg har vi par­ke­ring i kjel­le­ren, for­tel­ler Teo iv­rig.

Ho­tel­let med sine åt­te eta­sjer set­ter sitt preg på by­en. Det er 134 va­er­el­ser på ho­tel­let og in­te­ri­ø­ret har en mo­der­ne og in­du­stri­ell stil med stein og be­tong.

Sui­t­en i topp­eta­sjen har ho­tell­sen­gen stik­ken­de na­er­me­re en me­ter ut fra yt­ter­veg­gen, inn­glas­set og med ut­sikt over råd­hu­set, elva og Vest­si­den. Ho­tel­let har også et Girl Pow­er Room, til­pas­set jen­ter på by­tur og en sports­suite som er et gjeste­rom med ribbe­vegg, vek­ter, syk­kel.

Le­eds- og tid­li­ge­re Chelsea-sup­por­te­ren har selv­sagt la­get en egen fot­ball­vegg i «Cham­pions Room».

– Det er godt å kom­me hjem til Gr­en­land igjen. Sist jeg drev ho­tell her var det bade­par­ken i Lange­sund på 90-tal­let. Jeg mer­ker fak­tisk fort­satt at folk hus­ker meg fra det. Det er sta­dig noen som nev­ner det i ulike set­tin­ger og det er hyg­ge­lig.

Det sto­re ho­tell­even­ty­ret

Teo er res­tau­rant og mar­keds­ut­dan­net. Han for­tel­ler at han ved en til­fel­dig­het fikk en jobb i «Ma­de In», At­le Bryne­stads kon­sern, som had­de fem ho­tell og kjøpe­sen­ter, som Pet­ter Stor­da­len var en del av.

– Jeg job­bet der i noen år. Etter en li­ten fi­nans­kri­se i -92 sier Pet­ter til meg «Du må bli med til Lange­sund, der må vi få or­den på et ho­tell.» Qua­li­ty Ho­tel Skjaer­går­den had­de va­ert gjen­nom tre kon­kur­ser og gikk ikke så bra. Hel­dig­vis ble det et fan­tas­tisk even­tyr. Det­te var min førs­te sto­re rei­se in­nen ho­tell­ver­de­nen, et ho­tell­even­tyr som gikk fra 30 mil­lio­ner til 73 mil­lio­ner i om­set­ning, for­tel­ler Teo.

Me­nin­gen var at han skul­le dri­ve ho­tel­let i et år. Det ble til åt­te. Så flyt­tet han til Oslo hvor han drev Choi­ce ho­tell på Gar­der­moen og var re­gions­an­svar­lig i Akers­hus og Vest­fold.

FOTO: FREDRIK PEDERSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.