Ver­dens­kon­gen Thor Wil­ly fyl­ler 75

Tirs­dag 15. ja­nu­ar fyl­ler «ver­dens­kon­gen» Thor Wil­ly Ny­strand 75 år. Han har et farge­rikt liv å se til­ba­ke på.

Varden - - FORSIDE - ▶ Mor­ten Lie-Ha­gen mor­ten.lie-ha­[email protected]­den.no

«Alle» kjen­ner Thor Wil­ly. Tys­ker­un­gen og bygde­ori­gi­na­len Thor Wil­ly Ny­strand har plas­sert seg sen­tralt i vår fel­les his­to­rie: Det fin­nes knapt den bruåp­nin­gen, det barne­to­get el­ler konge­be­sø­ket der han ikke har sør­get for å kom­me med om­trent midt i bil­det. Kong Ha­rald vet godt hvem Thor Wil­ly fra Bamble er, det samme vet sam­ferd­sels­mi­nist­re og am­bas­sa­dø­ren fra Thai­land.

Le­del­sen i Bamble kom­mu­ne viss­te ikke sin arme råd foran det sto­re konge­be­sø­ket i 1991: Hvor­dan skul­le de unn­gå at Thor Wil­ly la­get rot i sik­ker­hets­opp­leg­get? Pro­ble­met ble løst ved at Ver­dens­kon­gen fikk spe­si­ell in­vi­ta­sjon og ble plas­sert på egen stol ikke langt fra mo­nar­ken. Med sa­bel ved si­den – in­nen­for sik­ker­hets­vak­te­ne ... Det syn­tes Ver­dens­kon­gen var helt greit.

Farge­klatt

Det fin­nes sik­kert en dia­gno­se man kan put­te på Thor Wil­ly. Han er eks­pert på tall og skøyte­ti­der, en høy­røs­tet mann som ald­ri er redd for å stik­ke seg ut, for å si det for­sik­tig. Han ei­er ikke frykt for auto­ri­te­ter, vet han har kri­ti­ke­re, men også at minst like man­ge set­ter pris på ham som den farge­klat­ten han er. Sa­er­lig barn og gam­le da­mer.

Det er ikke man­ge ori­gi­na­ler igjen i vårt strøm­linje­for­me­de sam­funn. Man blir glad i dem.

For­la­get er spe­si­elt. Han går (nes­ten) all­tid: En ener­gisk fram­over­lent gan­ge med hef­tig arms­ving spi­ser kilo­me­ter og mil. Han sies å ha gått fra Lange­sund til Oslo for å gå en marsj der, men det er visst bare en god his­to­rie.

Bil­der

Vi er «hjem­me hos» i ung­kars­lei­lig­he­ten i Fjell­sti­en. Det er ikke plag­somt ryd­dig, men Thor Wil­ly har tatt på seg den fle­re kilo tun­ge ad­mi­ral­s­jak­ka der me­dal­je­ne hen­ger tett som rips. På stue­bor­det lig­ger en sva­er haug med farge­bil­der med ham selv og and­re kjen­di­ser på. Der er både Kup­per’n, Ard Sjenk og Han­ne Krogh så vel som mi­nist­re og na­e­rings­livs­top­per.

– Jeg kjen­ner alle slags folk. De fles­te er greie når du kom­mer inn­på dem. Jeg har mot­stan­de­re også, men det bryr jeg meg ikke noe om. Det­te er li­vet mitt: Jeg kan ikke va­ere an­ner­le­des!

- Du er en voksn mann: Hva skal det stå på grav­støt­ta di?

– Det bryr jeg meg ikke noe om enda. Hå­per jeg blir 90! Men jeg skul­le gjer­ne sett en sta­tue av meg sjael mens jeg lev­de!

FOTO: MOR­TEN LIE-HA­GEN,

LI­VET MITT: Thor Wil­ly Ny­strand har hundre­vis av gam­le kjen­dis­bil­der der han selv er med. Han kun­ne ald­ri ten­ke seg å leve an­ner­le­des uten­for blits­ly­set og ka­mera­lin­se­ne. – Det­te er li­vet mitt, sier Ver­dens­kon­gen.

TAKK FOR TRYGD: Thor Wil­ly er glad i so­sial­de­mo­kra­ti­et, som har sør­get for at han har kun­net leve greit på uføre­trygd. Her går han i 1. mai tog gjen­nom Pors­grunn 2012.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.