Kjem­per inn­bitt for p-plas­se­ne

Po­li­ti­ker­ne er ueni­ge i hvor­dan de skal løse par­ke­rings­pro­ble­ma­tik­ken

Varden - - FORSIDE -

▶ By­pak­ka be­tyr et mi­ni­mum av par­ke­rings­plas­ser i ned­re by­del. De na­e­rings­dri­ven­de hev­der det er de som kjen­ner byen og fryk­ter at po­li­ti­ker­ne tar li­vet av han­de­len i sen­trum. Les hva po­li­ti­ker­ne sva­rer.

De har fått nok. Fjer­ning av 50 par­ke­rings­plas­ser på Franklintorget har fått for­ret­nings­dri­ver­ne til å se rødt. Nå slåss de for en er­stat­ning på 19 plas­ser.

– Hva er vit­sen med en grønn og fin by, hvis det ikke er folk der? spør Per William Nils­sen, dag­lig le­der i Isak­sen St­or­ga­ten AS. Bu­tik­ken er over 80 år gam­mel. Na­bo­en Jans Kla­er har halve farts­tida, men Jarle Kristensen Ste­en er enig.

– Det er vel in­gen som kan byen bed­re enn oss, men po­li­ti­ker­ne tar oss ikke på al­vor, sier de.

Elve­bred­den kafé er et etab­lert møte­sted ne­derst i byen.

– Det vil bli tyng­re å dri­ve hvis dis­se par­ke­rings­plas­se­ne, for­svin­ner, sier kafé­sjef Eu­ni­ke Kris­tof­fer­sen.

De tre fryk­ter også for de 13,5 års­ver­ke­ne de re­pre­sen­te­rer.

Blitt et ali­bi

Det har ikke mang­let på mø­ter mel­lom kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjon og na­e­rings­dri­ven­de, men sist­nevn­te fø­ler at de fun­ge­rer som et de­mo­kra­tisk ali­bi.

– Hva skal vi med mø­ter hvis vi ald­ri blir lyt­tet til. Null par­ke­rings­plas­ser er sva­ret vi får, er det rart vi blir pro­vo­sert? spør Nils­sen.

Om­ska­pe om­rå­det mel­lom Down Town og Skom­vaer­byg­get, Pors­grunns­brua og Bru­ga­ta til en «shared space» pri­ma­ert på gå­en­de og syk­len­des pre­mis­ser – det er pla­nen.

De tre for­ret­nings­dri­ver­ne er ikke mot en miljø­venn­lig ut­vik­ling, men de fryk­ter at po­li­ti­ker­ne ikke skjøn­ner kon­se­kven­se­ne av å fjer­ne så man­ge par­ke­rings­plas­ser.

Vil få kon­se­kven­ser

– Vi ser re­sul­ta­te­ne av en slik po­li­tikk i and­re en­den av St­or­gata. Der lig­ger det et kul­tur­hus uten par­ke­rings­plas­ser. De bur­de hatt juling, sier Nils­sen. Han min­ner om pro­ble­me­ne de na­e­rings­dri­ven­de har når AElve­spei­let har ar­ran­ge­men­ter på dag­tid.

– Po­li­ti­ker­ne bør sam­ar­bei­de

FOTO: RAGN­HILD JOHANSEN

NA­E­RINGS­LI­VET: Eu­ni­ke Kris­tof­fer­sen, Per William Nils­sen og Jarle Kris­tof­fer­sen Ste­en re­pre­sen­te­rer na­e­rings­li­vet.

KUN­DER: Eu­ni­ke Kris­tof­fer­sen, Per William Nils­sen og Jarle Kris­tof­fer­sen Ste­en fryk­ter for kon­se­kven­se­ne når de 50 par­ke­rings­plas­se­ne på Franklintorget for­svin­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.