Ren­dyr­ker jazz­pro­fi­len i Bø

Bø jazz­klubb ren­dyr­ker mu­sikk­pro­fi­len. Ti­års­ju­bi­le­ren­de i sjefs­sto­len, Kris­tof­fer Mos­fjeld, gle­der seg stort over vår­pro­gram­met.

Varden - - FORSIDE - Andreas.sol­[email protected]­den.no

▶ Det star­tet med de mu­si­kals­ke søs­ken­bar­na Susan­na & Da­vid Wal­lum­rød på jazz­klubb­sce­nen i Bø fre­dag kveld og fort­set­ter med blant and­re den vel­kjen­te trio­en JøK­leBa og selves­te gi­tar­su­per­dama Hed­vig Molle­stad i ti­den som kom­mer.

Bolt­rer seg in­nen jaz­zen

Jazz­klubb­le­der Kris­tof­fer Mos­fjeld nø­ler ikke når han skal vur­de­re vår­se­mes­te­rets jazz­klubbre­per­toar med ut­gangs­punkt i sjan­ger­til­knyt­ning.

– Alle kon­ser­te­ne våre den­ne våren kan be­teg­nes som jazz i en el­ler an­nen form. Det­te er det mest jaz­ze­te pro­gram­met vi har hatt på len­ge, kon­sta­te­rer Mos­fjeld som tør vite hva han snak­ker om. 32-årin­gen har nå le­det Bø jazz­klubb i ti sam­men­hen­gen­de år.

– Hva er grun­nen til at jazz­klub­ben ren­dyr­ker jazz­be­gre­pet i stør­re grad enn det som har va­ert til­fel­let de sei­ne­re se­mest­re­ne?

– Vi ten­ker at bra mu­sikk er bra mu­sikk. Det­te er også det vik­tigs­te. Men i og med at jazz er et vel­dig roms­lig be­grep har vi valgt å bolt­re oss in­nen­for det­te i vår­es. Jeg sy­nes vi har fått til det­te på en fin måte, sier Mos­fjeld.

Tri­ves med mu­sikk­job­bing

Mon­s­und med lo­ka­le Jostein Rør­mark og Una Aur­ora Sand Venås i start­opp­stil­lin­gen er blant de unge en­sem­ble­ne som vil gjes­te jazz­sce­nen i Bø. Stei­nar Rak­nes, Flif­let/Ham­re og Tom Ro­ger Aad­land er også navn som klin­ger godt.

For Kris­tof­fer Mos­fjeld in­ne­ba­erer 2019 at han nå kan se til­ba­ke på ti år som le­der i Bø jazz­klubb.

– Hva er det som er mo­to­ren din med tan­ke på at du gy­ver løs på det ene året etter det and­re?

– For det førs­te er det utro­lig gøy å hol­de på med mu­sikk. Jeg får så å si booke mine egne fa­vo­ritt­band – i hvert fall inn­imel­lom. Det gir meg også vel­dig mye å job­be sam­men med dyk­ti­ge folk og se at folk er for­nøy­de og ko­ser seg på kon­sert. Det er vel­dig hyg­ge­lig å se at det­te er et til­bud som set­tes pris på.

Fort­satt langt igjen

Selv om Mos­fjeld kan vise til ti år som jazz­klubb­le­der er han ennå ikke i naer­he­ten av å ta igjen for­gjen­ge­ren, Øystein Ak­sel­berg.

– Nei, så len­ge han er med og fort­satt sit­ter i sty­ret, er det umu­lig å ta han igjen. Han lig­ger vel tjue år foran meg ennå, kon­sta­te­rer Mos­fjeld.

▶ Andreas Sol­tvedt

FOTO: PROMO

KOM­MER TIL JAZZ­SCE­NEN: In­ter­na­sjo­nalt an­er­kjen­te Hed­vig Molle­stad Trio ryk­ker inn på klubb­sce­nen i Bø lør­dag 23. fe­bru­ar.

FOTO: ANDREAS SOL­TVEDT

IN­GEN LAN­GE SKYG­GER: – Vi har hatt en fin kur­ve opp­over. Nå ny­ter vi «late da­ger» og god råd, me­ner jazz­klubb­sje­fen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.