Legg fram til­bu­de­ne

Varden - - HALLO VARDEN - Tom Erik Thor­sen Sjef­re­dak­tør

▶ Nav Ski­en skal flyt­te fra da­gens lo­ka­ler – i «Nav-byg­get». Area­let re­du­se­res fra 5800 kvad­rat­me­ter til 2500 kvad­rat­me­ter. Lei­e­pri­sen re­du­se­res sam­ti­dig kraf­tig, fra 13,2 til 4,2 mil­lio­ner kro­ner. Ni mil­lio­ner kro­ner i la­ve­re leie fram­står, i ut­gangs­punk­tet, som en pen be­spa­rel­se.

▶ Av­ta­len, som kom­mu­nen vil inn­gå med R8, leg­ges tors­dag fram for by­sty­ret for god­kjen­ning. Skjønt, saks­fram­leg­get inne­hol­der ikke av­ta­len og in­gen kon­kre­te opp­lys­nin­ger om hva de and­re til­by­der­ne kom med. Vi vet at det var to­talt fi­re ak­tø­rer som kom med til­bud. «Det ble gjen­nom­ført nøye vur­de­rin­ger av til­bu­de­ne og de uli­ke lo­ka­le­ne ble gjen­nom­gått på be­fa­rin­ger og det ble gjen­nom­ført for­hand­lin­ger med ak­tu­el­le til­by­de­re,» skri­ver as­sis­te­ren­de råd­mann Jan Pet­ter Johansen.

▶ Noe mer enn det­te øns­ker ikke kom­mu­nen at po­li­ti­ke­re el­ler and­re skal få vite. Var­den har bedt om inn­syn i hva de and­re til­bød, men har ikke fått det.

▶ Slik vi vur­de­rer det, er det høyst un­der­lig og al­vor­lig at kom­mu­nen hem­me­lig­hol­der in­for­ma­sjon som er in­ter­es­sant for of­fent­lig­he­ten. Det skal inn­gås en av­ta­le av be­ty­de­lig for­mat. På fem år vil av­ta­len ha kos­tet over 20 mil­lio­ner kro­ner. Det blir, for å si det for­sik­tig, lagt fram sa­ker for po­li­ti­ker­ne med langt mind­re øko­no­mis­ke kon­se­kven­ser enn det­te.

▶ En slik av­ta­le og be­slut­ning må tåle å bli etter­gått. Med det vi nå vet, er det in­gen and­re enn de som har inn­gått av­ta­len som kan vur­de­re om den er god el­ler dår­lig. Slik kan ikke en kom­mu­ne ope­re­re. Ski­en kom­mu­ne må leg­ge fram de øvri­ge til­bu­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.