Fyl­kes­kom­mu­ne på ny­norsk

Varden - - DAGENS MENING - Per Arne Renne­straum jour­na­list

Det er sik­kert all grunn til å føle sym­pa­ti med bok­måls­fol­ket som nå fø­ler seg kren­ket og tråk­ket på. Jeg har tjuv­lyt­tet litt på ra­dio­sen­din­ger fra Vest­fold og fø­ler sym­pa­ti med alle som må lese ny­norsk, fyl­kes­kom­mu­nal post fra Vest­fold og Tele­mark. For ikke å ha snak­ke om de som må gå på jobb i fyl­kes­kom­mu­nen og tvin­ges til å skri­ve «ei» i ste­det for «en». Konklusjonen er nok at nord­menn har slun­tret unna mors­måls­opp­la­e­rin­ga. En god del hund­re ti­mer side­mål i grunn­sko­len har åpen­bart va­ert like nyt­ti­ge som å la­ere vis­se stor­tings­po­li­ti­ke­re re­gel­ver­ket for skri­ving av reise­reg­nin­ger.

Det er mye som er fint på ny­norsk, bare bok­måls­folk slip­per å måt­te skri­ve det selv. Vise­sang, sal­mer og ro­ma­ner. Pluss teks­ting av den tys­ke fjern­syns­se­ri­en Der­rick.

Og så er ny­norsk fint å ha i ut­lan­det når vi skal prø­ve å for­kla­re ut­len­din­ger at vi i Nor­ge har to språk som er nes­ten like. Det kan da umu­lig va­ere noe pro­blem, sva­rer uten­lands­ke folk da. Men de har alt­så ikke opp­levd den nors­ke og ny­nors­ke folke­sje­las trang til å dis­ku­te­re vik­ti­ge ting og dens egen evne til å la seg opp­rø­re over å måt­te skri­ve «ei» i ste­det for «en».

Un­der­teg­ne­de had­de bok­mål som ho­ved­mål på sko­len. Men man li­ker å va­ere litt i opp­rør, så jeg valg­te ny­norsk verne­plikts­bok da jeg kom i mi­li­ta­e­ret. Jeg me­ner å hus­ke at den var mørke­blå. Skul­le jeg tvin­ges til å sove i vill­mar­ka i et telt som var helt umu­lig å set­te opp, så skul­le det i det mins­te snor­kes og fry­ses med ny­norsk på in­ner­lom­ma. Men had­de jeg blitt kom­man­dert til å snor­ke på ny­norsk, så had­de jeg nok valgt bok­mål.

Vi men­nes­ker er jo vran­ge på beg­ge mål­føre.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.