Var­den tok en ringe­run­de til de ti par­ti­ene i by­sty­ret. Spørs­må­let var: Hva gjør dere med par­ke­rings­pro­ble­ma­tik­ken på Franklintorget?

Varden - - NYHETER -

An­ne Ka­rin Al­seth Han­sen, Høy­re: – Vi vil se på saken. Høy­re for­står de na­e­rings­dri­ven­des be­kym­ring. Vi må se på and­re mu­lig­he­ter for å få til fle­re par­ke­rings­plas­ser.

Tord Sam­dal, Kris­te­lig Folke­par­ti: – Vi har øns­ket oss et par­ke­rings­hus i Helle­ber­get slik Ski­en har fått til med By­ga­ra­sjen. Par­ti­et har ennå ikke kon­kret dis­ku­tert par­ke­rings­pro­ble­ma­tik­ken på Franklintorget, men vi øns­ker å ta hen­syn til de han­dels­dri­ven­de. Vi må imøte­kom­me de­res øns­ker om å ha en le­ven­de by­del. Ar­gu­men­tet mot pri­vat­bi­ler har va­ert av miljø­hen­syn, men om ti til 20 år kjø­rer vi alle rundt i bi­ler som ikke for­uren­ser.

Pre­mis­set på sikt kan ikke va­ere mil­jø, men at bi­len også tar plass.

Trond Inge­bret­sen (Ap), le­der i Ut­val­get for Mil­jø og By­ut­vik­ling: – Vi skal dis­ku­te­re par­ke­rings­pro­ble­ma­tik­ken i sen­trum på først­kom­men­de ut­valgs­møte 22. ja­nu­ar. Ar­bei­der­par­ti­et øns­ker å lyt­te, men end­rin­gen på Franklintorget hen­ger sam­men med pla­ne­ne for en grønn len­ke i byen, så vi kan ikke lo­ve sto­re end­rin­ger. Når det gjel­der Franklintorget har det ald­ri va­ert me­nin­gen at det skal se slik ut. Det er nød­ven­dig å se på spille­rom­met vårt, men jeg tror ikke det er så stort.

An­ne Kris­ti­ne Grøt­ting, Sen­ter­par­ti­et: – Jeg syns det­te er pro­ble­ma­tisk. Vi må pas­se på at det blir nok par­ke­rings­plas­ser, så jeg for­står na­e­rings­li­vets be­kym­rin­ger.

Man kan bli litt mak­tes­løs over­for By­pak­ka og alle eks­per­te­ne. Vi har man­ge flot­te pla­ner, men vi må ikke glem­me funk­sjo­na­li­te­ten. Vi må jo bru­ke sen­trum. Jeg øns­ker meg en mot­satt ut­vik­ling som gir oss mer til­gjen­ge­lig­het.

Pål Ber­by, Rødt: – Pors­grunn kom­mu­ne tar alt­for dår­lig vare på de små na­e­rings­dri­ver­ne. Vi tren­ger en gjen­si­dig dia­log. Jeg me­ner Rødt kan­skje har va­ert al­ler ty­de­ligst på å fron­te den­ne de­bat­ten. Det vi ser er at de sto­re får, mens in­ten­sjo­ne­ne om å re­du­se­re bil­bru­ken fø­rer til at vi tøm­mer St­or­gata. Jeg me­ner at pla­ne­ne for Franklintorget vil gjør det vans­ke­li­ge­re for gå­en­de og helt umu­lig for syk­len­de. Det­te er et spill for gal­le­ri­et. Vi øde­leg­ger rett og slett byen.

Ose­bak­ken er et for­fer­de­lig ek­sem­pel. Her skal vi gjør alt bra for bil­tra­fik­ken mens vi i and­re en­den fjer­ner par­ke­rings­plas­se­ne. Vi får den byen vi for­tje­ner til slutt.

Vi had­de trengt en hand­lings­plan for de små na­e­rings­dri­ver­ne. Jeg for­står vel­dig godt frust­ra­sjo­nen de­res bare se hvor­dan vi du­rer i vei med tan­ke på grave­ar­beid. Vi bur­de gitt dem en kom­pen­sa­sjon for mye av den ulem­pen vi på­fø­rer dem.

Gro Lorent­zen, So­sia­lis­tisk Ven­stre­par­ti: – Par­ti­grup­pa har ennå ikke dis­ku­tert par­ke­rings­pro­ble­ma­tik­ken på Franklintorget, men vi må jo ha par­ke­rings­plas­ser.

Åge Fri­sak, Ven­st­re: – En par­ke­rings­ga­ra­sje i Helle­ber­get had­de løst det­te pro­ble­met. Da had­de vi fått de par­ker­te bi­le­ne vekk fra gate­plan. Nå øns­ker de i ste­det å ta tor­get til Ham­mond­går­den til par­ke­rings­hus. Da bur­de vi hel­ler ha bygd en par­ke­ring­skjel­ler her. Sam­ti­dig vil jeg si at både Isak­sen St­or­ga­ten AS og Trend­hu­set Jans Kla­er har egne par­ke­rings­plas­ser i bak­går­den; dis­se kun­ne de jo åp­net for kun­de­ne sine også.

Hvis vi vil ha tra­fikk på Franklintorget må vi også ha par­ke­rings­plas­ser, spørs­må­let er hvor man­ge? En av ut­ford­rin­ge­ne i Pors­grunn er at vi har for­skjel­li­ge par­ke­rings­re­gi­mer. Vi må få fel­les reg­ler for Down Town og sen­trum. Men jeg er enig i at vi må til­rette­leg­ge for fle­re par­ke­rings­plas­ser, men det må også se na­tur­lig ut.

Adri­an Ness Løv­sjø, Frem­skritts­par­ti­et: – Jeg er helt enig med han­dels­stan­den. Frp tror ikke på et bil­fritt sen­trum. Vi er også imot pla­ne­ne om et Franklintorg som «shared space». Vi tror ikke på løs­nin­gen for vi tror både bu­tik­ke­ne og be­drif­te­ne får pro­ble­mer. Kant­par­ke­ring kan va­ere et al­ter­na­tiv. Jeg me­ner vi må ta en ny run­de. Jeg fryk­ter en bu­tikk­død som vil leg­ge St­or­gata øde. De som leg­ger igjen pen­ger i bu­tik­ke­ne, kom­mer ver­ken på syk­kel el­ler med buss. Vi kan ikke drif­te et by­sen­trum uten til­gjen­ge­lig­het med bil. De fles­te av oss har mye press i hver­da­gen med tan­ke på jobb og barn som skal frak­tes hit og dit.

Sver­re Sil­jan, By- og Na­er­miljø­par­ti­et: – Jeg har stor for­stå­el­se for syns­punk­te­ne til de na­e­rings­dri­ven­de rundt Franklintorget. By- og Na­er­miljø­par­ti­et had­de hå­pet vi skul­le fått til en par­ke­rings­ga­ra­sje i Helle­ber­get. Slik vi ser det, had­de vi trengt to par­ke­rings­hus; både Helle­ber­get og Ham­mond­tor­get.

Vi har sam­ti­dig en ut­ford­ring med par­ke­rings­re­gi­met. Vi må nok re­du­se­re gra­tis­par­ke­rin­gen fra to til en time. Det har jeg sans for. Men kom­mu­nen har man­ge opp­ga­ver, så vi had­de trengt en privat in­ves­te­ring i et par­ke­rings­hus.

Hil­de For­berg An­der­sen, Miljø­par­ti­et De Grøn­ne: – Par­ke­ring er en ut­ford­ring for vi øns­ker oss jo ei blomst­ren­de St­or­gate og der­med bi­le­ne vekk fra gate­plan, men det er vik­tig med par­ke­rings­plas­ser. Vi i MDG ten­ker at Pors­grunn tren­ger et løft, men jeg skjøn­ner be­kym­rin­ge­ne til de na­e­rings­dri­ven­de. Vi må lage gode ord­nin­ger for par­ke­ring for kun­der, og ikke de an­sat­te.

Jeg me­ner at løs­nin­gen for Franklintorget er rik­tig, så jeg støt­ter ikke det­te for­sla­get om de 19 par­ke­rings­plas­se­ne. Hvis du har en bu­tikk med busstopp på ut­si­den må da det va­ere bra. Un­der­sø­kel­ser har vist at det er ikke nød­ven­dig­vis de kun­de­ne som kom­mer med bil som hand­ler mest; fak­tisk hand­ler de gå­en­de og syk­len­de mer. Det­te er et vel­dig sam­men­satt bil­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.