Vil byg­ge aeres­bo­lig

Fred­rik Bot­nen Nor­dahl (Rødt) fore­slår å gjen­opp­byg­ge Ham­mond­går­den der råd­man­nen vil ha par­ke­rings­hus.

Varden - - NYHETER - ▶ Ragn­hild Johansen ragn­[email protected]­den.no

▶ PORS­GRUNN

En aeres­bo­lig for kunst­ne­re; noe lig­nen­de Ski­en har med sin Kunst­ner­bo­lig i Snipe­torp. Det er en idé Nor­dahl har hatt len­ge.

– Por­se­lens­fab­rik­ken be­nyt­ter seg fort­satt av kunst­ne­re. Det kun­ne va­ert en bo­lig for dem. Li­ke­le­des fag­per­soner i til­knyt­ning til Pors­grunns ma­ri­ti­me his­to­rie, sier han.

Po­li­ti­ke­ren syns det be­gyn­ner å bli mer enn nok av mo­der­ne sig­nal­bygg rundt i Pors­grunn kom­mu­ne. Nå øns­ker han seg et his­to­risk sig­nal­bygg som for­mid­ler den pors­grunns­his­to­ri­en som for­svin­ner.

Men det has­ter. Tom­ta han øns­ker å gjen­opp­byg­ge Ham­mond­går­den på er den gam­le ei­en­dom­men der Di­na Berghs Hus sto. I dag er det en par­ke­rings­plass, men både råd­man­nen og fle­re po­li­ti­ke­re øns­ker å set­te opp et par­ke­rings­hus her.

St­or­gata kan bli bo­lig­gate

Nor­dahl er ikke mot­stan­der av å end­re par­ke­rings­si­tua­sjo­nen i Pors­grunn, men han fryk­ter kon­se­kven­se­ne ved å fjer­ne kant­par­ke­rin­ger og par­ke­rings­plas­ser på Franklintorget.

Han er også sterkt kri­tisk til å fjer­ne to­ti­mers gra­tis­par­ke­rin­gen, og fryk­ter folk vil vel­ge å hand­le på Down Town.

– Re­sul­ta­tet er at St­or­gata blir ei bo­lig­gate, sier han og lu­rer på hva byen i så fall skal med et par­ke­rings­hus.

– Vi har ikke bruk for det­te par­ke­rings­hu­set. Får vi til en bruk­bar løs­ning på Franklintorget har vi nok par­ke­rings­plas­ser, sier han.

Mye er tatt vare på

Det er in­gen hvil­ken som helst by­gård, Nor­dahl øns­ker å byg­ge opp. Ham­mond­går­den var fra slut­ten av 1600-tal­let. Den har hu­set en rek­ke aer­ver­di­ge slek­ter som had­de be­tyd­ning både lo­kalt og na­sjo­nalt.

– Før i ver­den bi­dro rike men­nes­ker med bygg­verk og mo­nu­men­ter, min­ner Nor­dahl om. Han har in­gen øns­ker om å ta av kom­mune­kas­sa til en slik aeres­bo­lig.

– Men det fin­nes jo folk fra Pors­grunn som kun­ne hatt råd til å in­ves­te­re i en slik bo­lig. Det bur­de jo va­ere et flott mo­nu­ment, sier Nor­dahl. Han for­tel­ler at da Ham­mond­går­den brant på slut­ten av 70-tal­let ble det tatt vare på inn­gangs­dø­ren med be­list­ning, inn­ven­di­ge dø­rer, bryst­pa­ne­ler, en del ut­ven­dig pa­nel og lis­ter, i til­legg til fle­re av vin­du­ene samt man­ge av de gla­ser­te tak­stei­ne­ne.

– Til og med opp­må­lings­teg­nin­ge­ne er be­vart, sier han.

FOTO: RAGN­HILD JOHANSEN

SIG­NAL­BYGG: Fred­rik Bot­nen Nor­dahl vil gjen­opp­byg­ge Ham­mond­går­den vis-à-vis Minne­par­ken i sen­trum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.