Bare ett valg for by­sty­ret

By­sty­ret i Ski­en får ikke vel­ge mel­lom de fi­re som til­byr kon­to­rer til Nav. Det får bare si ja el­ler nei til kon­trak­ten.

Varden - - NYHETER - Jan.bjorn.ta­ran­[email protected]­den.no

▶ Be­spa­rel­sen er ni mil­lio­ner kro­ner på å flyt­te de kom­mu­na­le Nav-kon­to­re­ne til Eeks gård, for­tel­ler råd­man­nen i inn­kal­lin­gen til by­sty­ret tors­dag.

– Det var fi­re til­by­de­re, le­ser vi. Hvor­for får ikke by­sty­ret vite hvil­ken pris de tre and­re har?

– I sli­ke an­skaf­fel­ses­pro­ses­ser er det de­fi­nert hvil­ke rol­le by­sty­ret har. Det er pro­sjekt­grup­pen som vur­de­rer eg­net­het og pris. Det er et om­fat­ten­de ar­beid med be­fa­rin­ger og an­net. Vi leg­ger ikke fram det for by­sty­ret. De skal bare god­kjen­ne at den nye lei­e­kon­trak­ten er in­nen­for ram­me­ne, sva­rer ei­en­doms­sjef Ani­ta Balle­stad.

Ikke of­fent­lig

– Kan Var­den få inn­syn i hva de and­re til­bød?

– Nei, det er ikke en of­fent­lig an­skaf­fel­se, sva­rer Balle­stad. – Var de and­re bil­li­ge­re?

– R8 had­de den bes­te løs­nin­gen, sam­let sett.

– Når det er så mye å spa­re nå, ty­der det vel på at by­sty­ret bur­de hatt al­ter­na­ti­ver da Nav flyt­tet sist? Og at by­sty­ret bur­de få vel­ge nå også?

– Det er noe som skjed­de for ti år si­den. Hvor­dan det fore­gikk da, vet jeg ikke. Men det hjel­per ikke om noe er vel­dig billig, hvis det ikke er eg­net. Da kan det bli kostbart. Nav har vel­dig stren­ge krav til ut­for­ming av lo­ka­le­ne. De må vi sør­ge for å opp­fyl­le, sva­rer Balle­stad.

Kon­tor­bygg har plass

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Knut Wil­le i Kon­tor­bygg øns­ker ikke å gå ut med kri­tikk av må­ten kom­mu­nen an­skaf­fer lo­ka­ler.

– For­di vi er et kom­mu­nalt sel­skap. Det over­la­ter jeg til po­li­ti­ke­re og even­tu­elt styre­le­der å gjø­re, be­grun­ner Wil­le det med.

Kon­tor­bygg var in­ne som til­by­der og had­de både Land­manns­går­den og City­byg­get å fris­te med. Men Kon­tor­byggs pris vil han ikke of­fent­lig­gjø­re.

– Den er of­fent­lig bare om kom­mu­nen øns­ker det.

– Hvor­dan går det med City­byg­get, for­res­ten?

– Vi har pus­set det opp, og har leid ut til tre leie­ta­ke­re. Vi har fort­satt mye le­di­ge lo­ka­ler som kun­net pas­set for Nav, men som vi nå sli­ter med å få leid ut.

– Bør po­li­ti­ker­ne sku­le til ei­er­ska­pet sitt før de skri­ver un­der med R8?

– Det bør du vel hel­ler spør­re dem om kan­skje, spør Wil­le.

Po­li­ti­ker He­le­ne Røs­holt (H) Hun er styre­le­der i City­bygg.

– Jeg sy­nes fort­satt hele pro­ses­sen har va­ert vel­dig uryd­dig, sier Røs­holt.

▶ Jan Bjørn Ta­ran­rød

FOTO: TORE SVARVERUD

SKAL FLYT­TE HER­FRA: Nav kom­mu­nen flyt­ter fra det så­kal­te Nav-byg­get i Torg­gata 18 ved Land­mann­stor­get.

FOTO: TORE SVARVERUD

LAND­MANNS­GÅR­DEN: La inn bud, men pri­sen får ikke po­li­ti­ker­ne vite.

TORG­GATA 8: La inn bud, men pri­sen får ikke po­li­ti­ker­ne vite.

CITY­BYG­GET: Har plass til Nav.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.