Gym-be­søk fra Ki­na

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Tele­mark kan få be­søk av 20 gym­la­ere­re fra Hu­bei i Ki­na. Spørs­må­let er bare om noen kan ta imot dem. Det trengs svar rakst for­di ki­ne­ser­ne må søke in­nen 15. ja­nu­ar. Hen­ven­del­sen er vi­dere­sendt fra Pors­grunn vi­dere­gå­en­de sko­le til Uni­ver­si­te­tet i Sør­øst-Nor­ge i Bø og and­re vi­dere­gå­en­de sko­ler. Ki­ne­ser­ne skal va­ere i Nor­ge i to til fi­re uker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.