Fryk­ter BMW-ty­ver

Hos Bi­lia i Ski­en plas­se­res ty­ve­nes fa­vo­ritt­bi­ler in­nen­dørs for å hind­re ty­ve­ri­er.

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL - ▶ Tore Øy­vind Mo­en tore.o.mo­[email protected]­den.no

▶ – Vi har be­man­net ka­mera­over­vå­king og plas­se­rer flest mu­lig bi­ler in­nen­dørs om nat­ta, for­tel­ler Ru­ben-And­re Kaasa, dag­lig le­der av Bi­lia i Ski­en.

Bak­grun­nen er BMW-tyveri i Vest­fold for ikke len­ge si­den. Rå­de­ne om å pas­se litt eks­tra på bi­len er verd å mer­ke seg også for bil­ei­ere.

Nye BMW-ty­ve­ri­er

Sik­ker­hets­ni­vå­et er for ti­den opp­gra­dert hos BMW-for­hand­le­ren.

– Bi­lia har gått ut med ad­var­sel til alle for­hand­ler­ne og vi er in­ne i en pe­rio­de hvor vi er eks­tra nøye med sik­ker­he­ten. Det vi vet er at det er for­ri­ge ge­ne­ra­sjon 5-se­rie, X3, X5 og X6 som er de mest at­trak­ti­ve bi­len å gjø­re inn­brudd i. Det er ratt, na­vi­ga­sjon og også lyk­ter som gjer­ne stje­les, for­tel­ler Kaasa.

Sto­re øde­leg­gel­ser

I det ver­ste til­fel­let kom re­pa­ra­sjo­ne­ne på en bil for noen år si­den på 300-400.000 kro­ner hos bu­tik­ken i Ski­en.

– En ting er det som stje­les, i til­legg kom­mer øde­leg­gel­se­ne som kan bli sto­re. Vi har opp­levd at det er brukt brekk­jern, men i de fles­te til­fel­le­ne har det va­ert snakk om knus­te ru­ter for å kom­me raskt inn i bi­len. Fra par­ke­rin­gen for­svant det for et par år si­den en bil mens beg­ge nøk­le­ne var i bu­tik­ken og det ald­ri var be­stilt eks­tranøk­kel.

– Vi opp­be­va­rer nøk­ler i safe. Det kan og va­ere en god idé for bil­ei­ere å opp­be­va­re nøk­ler i et eget nøk­kel­skap av me­tall hjem­me, sier Kaasa.

For­ster­ker nøk­kel­sig­na­ler

I man­ge ty­ve­ri­er ved pri­vat­bo­li­ger har ty­ver brutt seg inn i bi­ler ved å for­ster­ke «key­less» sig­na­le­ne fra nøk­le­ne. Én tyv kan stå ved et hus og fan­ge opp sig­na­let fra ei­e­rens nøk­kel. Det­te sen­des over til en an­nen som står ved bi­len med en mot­ta­ker. Star­ter mo­to­ren, kan bi­len kjø­res uten nøk­kel.

– Legg bil­nøk­ke­len i alu­mi­ni­ums­fo­lie, det blok­ker ef­fek­tivt nøk­ke­lens sig­na­ler, rå­der TV2 Broom.

I 2017 ble 13 per­soner i en ban­de på­gre­pet for BMW-brekk i Nor­ge. Da had­de po­li­ti­et iføl­ge VG re­gist­rert 349 gro­ve ty­ve­ri­er fra BMW-er i Nor­ge. GPS, na­vi­ga­sjons­ut­styr og ratt var det som stort sett ble tatt. De 13 på­grep­ne den gang var alle fra to byer i Li­tau­en.

– De ny­es­te BMW-ene er ikke in­ter­es­san­te for ty­ve­ne len­ger. Det er la­get sik­ker­hets­me­ka­nis­mer som gjør at tyve­gods fra en bil ikke kan set­tes over på en an­nen, for­tel­ler Kaasa.

FOTO: TORE ØY­VIND MO­EN

PAS­SER PÅ: Dag­lig le­der Ru­ben-And­re Kå­sa hos Bi­lia i Ski­en har den bruk­te X5-en til 850.000 kro­ner og man­ge and­re at­trak­ti­ve brukt­bi­ler in­nen­dørs.

ARKIVFOTO: TORE ØY­VIND MO­EN

SKA­DER: Det­te er in­te­ri­ø­ret til en X5 etter at ty­ve­ri­er had­de brutt seg inn uten nøk­kel i fe­bru­ar i fjor i Ski­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.