Jakt på kan­di­da­tar

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Tele­mark Histo­rie­lag jak­tar på kan­di­da­tar til lo­kal­his­to­rie­pri­sen «Ri­kard Ber­ges pris». Pri­sen er meint som ei an­er­kjen­ning av god fag­leg for­mid­ling av og/el­ler fors­king i lo­kal­his­to­rie til Tele­mark. Det kan ve­re for ei el­ler flei­re bok­ut­gje­vin­gar, ar­tik­lar, ut­stil­lin­gar el­ler stør­re inn­sam­ling- el­ler re­gist­re­rings­ar­beid. Frist er 10. fe­bru­ar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.