Re­gje­rings­for­hand­ling ene går tregt

De fi­re par­ti­ene som sit­ter i re­gje­rings­for­hand­lin­ger, sli­ter med å bli eni­ge om inn­vand­ring og abort. Man­da­gens plan­lag­te lands­styre­mø­ter er ut­satt.

Varden - - NYHETER - Christoffer Kjos Gabrielsen og Linus Røvik Hauge, NTB

Si­den 2. ja­nu­ar har Høy­re, Frem­skritts­par­ti­et, Ven­st­re og Kris­te­lig Folke­par­ti sit­tet i for­hand­lin­ger, men de har fort­satt ikke blitt eni­ge om en ny re­gje­rings­platt­form. For­hand­lin­ge­ne er i slutt­fa­sen, men frem­leg­gel­sen av en platt­form kan la ven­te på seg i noen da­ger til.

Når for­hand­ler­ne er blitt eni­ge, skal sen­tra­le po­li­ti­ke­re i alle de fi­re par­ti­ene sam­les fy­sisk for å gjen­nom­gå platt­for­men og kom­me med sine råd.

Det­te skul­le etter pla­nen skje ved at lands­sty­re­ne møt­tes man­dag, men det­te er nå ut­satt.

Ue­nig­he­ter

NRK­mel­der at det frem­de­les gjen­står vik­ti­ge av­kla­rin­ger på fle­re for­skjel­li­ge po­li­tikk­om­rå­der.

Spe­si­elt asyl- og inn­vand­rings­fel­tet be­skri­ves i inn­spur­ten som sva­ert kre­ven­de av kil­der med kjenn­skap til for­hand­lin­ge­ne. På det­te om­rå­det skal Frp an­gi­ve­lig ha krevd en inn­stram­ming i an­tal­let kvote­flykt­nin­ger, noe som sit­ter langt in­ne for Ven­st­re og KrF.

Ka­na­len mel­der også at det er grunn til å tro at KrF vil få gjen­nom­slag for et for­bud mot så­kalt tvil­lin­ga­bort, men at det­te kan­skje ikke er nok for det split­te­de par­ti­et.

I be­red­skap

Sva­ert lite har lek­ket ut fra for­hand­lin­ge­ne, som etter pla­nen skul­le ta mel­lom halv­an­nen og to uker, og det er blitt job­bet gjen­nom hel­gen på Grana­vol­den Gja­est­gi­ve­ri på Hade­land i et for­søk på å kom­me til enig­het.

En kil­de i et av par­ti­ene opp­ly­ser til NTB at det hele ti­den har va­ert usik­ker­het om tids­punk­tet for lands­styre­mø­te­ne, men at lands­sty­ret vet de må va­ere i be­red­skap.

En an­nen sier at det­te tar tid og be­kref­ter at lands­sty­re­ne sit­ter

stand by.

Fre­dag etter­mid­dag meld­te NRK at re­gje­rings­platt­for­men tro­lig vil bli pre­sen­tert på man­dag, men etter det NTB er­fa­rer, kan det kom­me til å drøye til tirs­dag el­ler ons­dag før platt­for­men blir lagt fram.

Sei­rer og ka­me­ler

Det knyt­ter seg spen­ning til hvil­ke sei­re det en­kel­te par­ti vil få og hvor sto­re ka­me­ler par­ti­ene må slu­ke for å kom­me til enig­het.

Tors­dag ble Frp-nes­tor Carl I. Ha­gen hen­tet inn, til­syne­la­ten­de for å ad­va­re for­hand­ler­ne om kon­se­kven­se­ne der­som hans par­ti ikke får en blank sei­er på inn­vand­rings­om­rå­det og tommel opp fra de and­re par­ti­ene for å stram­me inn inn­vand­rings­po­li­tik­ken.

Ut­spil­let fra tid­li­ge­re jus­tis­mi­nis­ter Per-Wil­ly Amund­sen (Frp) om å inn­føre be­grens­nin­ger i barne­tryg­den for at inn­vand­re­re skal føde faer­re barn, har sam­ti­dig vakt av­sky i KrF.

OPTIMISTISK I STAR­TEN: Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg, Frp-le­der og fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen, Ven­st­re-le­der og kul­tur­mi­nis­ter Tri­ne Skei Gran­de og KrF-nest­le­der Kjell In­golf Rop­stad uten­for Grana­vol­den Gja­est­gi­ve­ri på Hade­land da re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne star­tet ons­dag 2. ja­nu­ar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.