AND­RE ME­NER

Varden - - MENINGER -

▶ In­gen­ting ty­der på at Njå­stad har brutt da­va­eren­de reg­ler for reise­reg­nin­ger på Stor­tin­get. Men selv om reg­ler ikke bry­tes, er det mu­lig å opp­tre langt klo­ke­re enn Njå­stad nå har gjort. (...)

Som Af­ten­pos­ten har av­dek­ket gjen­nom en se­rie av sa­ker, har Stor­tin­get hatt et for lem­fel­dig for­hold til re­fu­sjo­ner av blant an­net reise­ut­gif­ter. Reg­le­ne er nå blitt end­ret, og kra­ve­ne til do­ku­men­ta­sjon er styr­ket.

Det er helt nød­ven­dig at stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne har lav ters­kel

for å rei­se ut i lan­det, og de skal selv­sagt re­fun­de­res for kost­na­der knyt­tet til det. Ord­nin­gen må hel­ler ikke bli så by­rå­kra­tisk at den he­ver ters­ke­len for rei­ser.

Men et til­lits­ba­sert sys­tem kre­ver at in­gen mis­bru­ker til­li­ten. Det må ald­ri opp­stå tvil om re­pre­sen­tan­te­nes mo­ti­va­sjon for å rei­se på Stor­tin­gets reg­ning, for ek­sem­pel. Av­slø­rin­ge­ne de sis­te må­ne­de­ne blir for­hå­pent­lig­vis en vek­ker i så måte. Af­ten­pos­ten

72 pro­sent av nors­ke kom­mu­ner har helse­sta­sjon for unge mel­lom 13 og 20 år. Yt­ter­li­ge­re 8 pro­sent sam­ar­bei­der in­ter­kom­mu­nalt om til­bu­det. Det be­tyr at unge i hver fem­te kom­mu­ne står uten et til­bud, vi­ser tall fra Sta­tis­tisk Sen­tral­byrå.

Det er ikke bra. For mens abort­tal­le­ne går ned, øker de psy­kis­ke li­del­se­ne hos unge. Mob­bing, pre­sta­sjons­press, kropps­press og kon­flik­ter i hjem­met er be­last­nin­ger i un­ges liv. Det må stor­sam­fun­net ta inn­over seg. (...) Lov­på­lag­te opp­ga­ver spi­ser kraf­tig av kom­mu­ne­nes inn­tek­ter. Høye grunn­kost­na­der gjør ned­leg­gel­se av helse­sta­sjo­nen at­trak­tiv i små kom­mune­øko­no­mi­er. (...) Hver enes­te ung­dom red­det fra per­ma­nent uten­for­skap er ikke bare en men­nes­ke­lig sei­er, men en mil­lion­be­spa­rel­se i of­fent­li­ge bud­sjet­ter. Også på byg­da. Na­tio­nen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.