En røy­kog rus­fri ge­ne­ra­sjon

Varden - - MENINGER - Per Skaug­set IOGT Gr­en­land

Det er mye å tape og lite å vin­ne ved å leg­ge til ret­te for å nor­ma­li­se­re bruk av fle­re rus­mid­ler. Dyre­kjøp­te er­fa­rin­ger med to­bakk og al­ko­hol bør mane til stor for­sik­tig­het.

Vi kan gle­de oss over at sta­dig fle­re stum­per røy­ken. Hen­sy­net til egen og and­res helse og nye of­fent­li­ge re­gu­le­rin­ger er av­gjø­ren­de for den­ne ut­vik­lin­gen. Li­ke­vel er det kref­ter i sam­fun­net som vil le­ga­li­se­re can­na­bis. Noen har øko­no­mis­ke mo­ti­ver som trum­fer hen­sy­net til folke­hel­sa, og for­sø­ker å ufar­lig­gjø­re can­na­bis, bl.a. ved å vise til at al­ko­hol er ver­re.

Ar­gu­men­tet fal­ler gjen­nom da de som røy­ker can­na­bis ofte gjør det un­der på­virk­ning av al­ko­hol. Can­na­bis kom­mer ikke i ste­det for al­ko­hol – den kom­mer i til­legg. Le­ga­li­se­ring vil­le øke ak­sep­ten for bruk og bi­dra til å ufar­lig­gjø­re det som er et helse­ska­de­lig stoff. Spe­si­elt ut­satt er ung­dom, hvor hjer­nen ennå ikke er fer­dig ut­vik­let og man ser at røy­king av can­na­bis svek­ker hjer­nen.

Vikan­la­ere mye ved å se hvor­dan røy­king av to­bakk i lø­pet av det 20. år­hund­re ut­vik­let seg til å bli en epi­de­mi. Ska­de­ne kom - og ble do­ku­men­tert og er­kjent - men dét skjed­de len­ge etter at røy­king var blitt van­lig. Etter hvert ble røy­kin­gen sett på som en medi­sinsk ka­ta­stro­fe. Det er in­gen selv­føl­ge at kunn­skap fø­rer til end­ret hold­ning – men her skjed­de det, an­ta­ke­lig i stor grad tak­ket va­ere et grun­dig ar­beid i Ver­dens helse­or­ga­ni­sa­sjon (WHO) - og i Nor­ge mye på grunn av en mo­dig helse­mi­nis­ter. Kunn­skap åp­net for hand­ling.

I da­gens Nor­ge er det bred enig­het om å be­kjem­pe røy­king på bred front. Le­ger, po­li­ti­ke­re og of­fent­li­ge per­soner har stort sett slut­tet å røy­ke. Selv en am­bi­sjon om en røyk­fri ge­ne­ra­sjon vir­ker ikke å va­ere vel­dig kon­tro­ver­si­elt.

En kun­ne ha for­ven­tet en til­sva­ren­de ut­vik­ling når det gjel­der al­ko­hol. Så langt har det ikke skjedd. En re­la­tivt høy­ere an­del av be­folk­nin­gen bru­ker al­ko­hol i vest­li­ge land. Det er også et høyt for­bruk i så­kal­te «høy­ere so­sia­le lag», utvil­somt også i vik­ti­ge po­li­tis­ke mil­jø­er. I prak­tisk po­li­tikk har det va­ert stor uvil­je mot å re­du­se­re for­bru­ket, på tross av kla­re opp­ford­rin­ger fra bl.a. WHO.

Er­fa­rin­ge­ne med to­bakk og al­ko­hol bør tale imot at fle­re helse­ska­de­li­ge stof­fer ak­sep­te­res på sam­funns­nivå. Per i dag dør langt fle­re av le­ga­le enn av il­le­ga­le rus­mid­ler i Nor­ge. Dess mer nor­ma­li­sert et rus­mid­del er og dess fle­re si­tua­sjo­ner det inn­går i, dess høy­ere er bru­ken. Forsk­ning vi­ser at hvis opp­fat­nin­gen av ri­si­ko fal­ler, vil dét også sen­ke ters­ke­len for bruk.

Som med all bruk av rus­mid­ler ram­mes de sva­kes­te og minst res­surs­ster­ke har­dest. Langt mer hand­ling er kre­vet, og det bør hand­les med vett og for­stand. Er det lov å knyt­te noen for­håp­nin­ger til det nye året?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.