Vekst for vel­ferd

Varden - - MENINGER -

Har du møtt kjøp­man­nen i den lo­ka­le dag­lig­vare­bu­tik­ken der du hand­ler, el­ler hun som dri­ver den hyg­ge­li­ge ka­fe­en på hjør­net?

El­ler kan­skje du kjen­ner sje­fen som flyt­tet til­ba­ke til kom­mu­nen for å byg­ge opp den mel­lom­sto­re tek­no­logi­be­drif­ten fra grun­nen av? Det­te er de som står opp hver dag for å ska­pe en jobb til oss and­re, og som sik­rer vår vel­ferd i frem­ti­den. Skatt ska­per ikke vel­ferd, selv om po­li­tis­ke par­ti­er på venstre­si­den ser ut til å tro det.

Det er job­ber som ska­per vel­ferd, og det er små, mel­lom­sto­re, sto­re og multi­na­sjo­na­le sel­ska­per som ska­per ar­beids­plas­ser. Det er ba­ke­ri­et i handle­gata, fa­mi­lie­barne­ha­gen bar­na våre er glad i og sne­k­ker­fir­ma­et som stil­ler opp når det trengs.

Vi i Høy­re hei­er på jobb­ska­pe­re som gir ar­beids­plas­ser til seg selv og and­re. Høy­re me­ner det bør bli let­te­re, tryg­ge­re og mer lønn­somt å gjø­re nett­opp det.

Med Høy­re i re­gje­ring har det blitt skapt om­trent 56.000 nye job­ber det sis­te året, og tre fjerde­de­ler av dis­se har blitt skapt i privat sek­tor. Fle­re unge får en jobb å gå til, og fle­re blir in­klu­dert i ar­beids­li­vet. Da er det synd at venstre­si­den frem­de­les ma­ler om høy­ere skat­ter og av­gif­ter.

Ven­stre­si­dens po­li­tikk kve­ler ini­tia­tiv, krea­ti­vi­tet og sats­nings­vil­je. Høy­ere skat­ter og av­gif­ter gjør det ulønn­somt og lite kon­kur­ranse­dyk­tig å ta sats.

Vi er helt av­hen­gig av å ha men­nes­ker som tør å sat­se for at vi skal ha en jobb å gå til, både nå og i frem­ti­den. For det er vel tross alt det som er det vik­tigs­te: at alle har en jobb.

Med Høy­re i re­gje­ring har vi sen­ket sel­skaps­skat­ten fra 27 pro­sent til 22 pro­sent, og vi fa­ser ut ma­skin­skat­ten. Det gjør at nors­ke be­drif­ter får stør­re hand­lings­rom til å an­set­te fle­re folk, og til å sat­se på sine an­sat­te.

La­er­lin­ger får la­er­linge­plass, og ung­dom­mer som har falt ut kan kom­me inn i ar­beids­li­vet igjen. In­gen ar­bei­de­re går ut på dato på grunn av al­der, el­ler kom­pe­tan­se. Alle som kan job­be, skal få mu­lig­he­ten til det.

Vel­ferds­sta­ten skal ikke fun­ge­re som et sik­ker­hets­nett man skal klam­re seg fast til. Høy­re vil at vel­ferds­sta­ten skal fun­ge­re som et sik­ker­hets­nett man kan ta sats fra, og som tar deg imot om du fal­ler til­ba­ke. Et nett som sik­rer lave skat­ter og av­gif­ter, gode og for­ut­sig­ba­re ramme­be­tin­gel­ser og som gjør det mu­lig å lyk­kes. Ord­nin­ger som hei­er frem de som lyk­kes, men som også ga­ran­te­rer trygg­het der­som det ikke går bra.

Vi tren­ger fle­re job­ber som bi­drar til stats­bud­sjet­tet, og ikke bare job­ber som le­ver av det. I snitt be­ta­ler en be­drift i tje­nes­te­n­a­e­rin­ge­ne for seks la­ere­re el­ler åtte po­liti­be­tjen­ter hvert år. Det er jobb­ska­per­ne og de pri­va­te be­drif­te­ne som sik­rer en god sko­le for ele­ve­ne, trygg­het i sam­fun­net og en god be­hand­ling for de eld­re.

Tenk på det nes­te gang du hand­ler i den lo­ka­le dag­lig­vare­bu­tik­ken, tar en kaf­fe på ka­fe­en på hjør­net el­ler går for­bi den mel­lom­sto­re tek­no­logi­be­drif­ten i kom­mu­nen.

Karo­li­ne Aar­vold og Her­man San­ner­holt Vest­fold og Tele­mark Unge Høy­re

AR­BEIDS­PLAS­SER: Det er de som ska­per ar­beids­plas­ser, som for ek­sem­pel ba­ke­ren i handle­gata, som igjen ska­per vår vel­ferd, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­ter­ne. Illustrasjonsfoto: Scanpix

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.