Ut­ford­rin­ger i Kra­gerø

Varden - - MENINGER - Kra­gerø Aps ord­fø­rer­kan­di­dat ved kom­mune­val­get i 2019

Kra­gerø har sto­re ut­ford­rin­ger frem­over. Be­folk­nings­veks­ten har va­ert lik null si­den 60-tal­let. For hvert år blir det faer­re barn født og fle­re flyt­ter ut av kom­mu­nen. Vi har i fle­re år mis­tet ar­beids­plas­ser.

Det er et po­li­tisk an­svar å mot­vir­ke det­te og ha en ak­tiv og of­fen­siv po­li­tikk for å snu tren­den. Det kan va­ere kre­ven­de å gjø­re noe an­net enn det som «all­tid» har va­ert gjort. Men er­kjen­nel­sen av at vi ikke kan fort­set­te som før, kre­ver mo­di­ge po­li­ti­ke­re som er vil­lig til å ta nød­ven­dig an­svar.

Kom­mu­nen har an­sva­ret for å gi gode tje­nes­ter til våre inn­byg­ge­re. Godt barne­hage­til­bud, gode sko­ler, et trygt og godt til­bud til de som tren­ger om­sorg og pleie og godt kva­li­fi­ser­te an­sat­te. Kom­mu­nens inn­tek­ter ba­se­rer seg på skatt og stat­li­ge over­fø­rin­ger. For å få ut­vik­ling må vi iverk­set­te til­tak som fø­rer til at folk flyt­ter hit. Vi må leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for etab­le­ring av nye ar­beids­plas­ser og vi må sik­re de ar­beids­plas­se­ne vi har.

Frem­ti­di­ge inn­tek­ter til kom­mu­nen – som igjen fø­rer for­ut­sig­ba­re og gode tje­nes­ter til våre inn­byg­ge­re – er av­hen­gig av en ak­tiv, for­ut­sig­bar og ty­de­lig na­e­rings­po­li­tikk. Kra­gerø kom­mu­ne har der­for iverk­satt fle­re til­tak – her er noen ek­semp­ler:

▶ Kom­mu­nen tok ini­tia­ti­vet til etab­le­rin­gen av Kra­gerø Na­e­rings­for­ening. Fore­nin­gen får en år­lig støt­te fra kom­mu­nen på 1 mill – det­te har med­ført at Na­e­rings­for­enin­gen har an­satt en dag­lig le­der på hel­tid.

▶ Kra­gerø kom­mu­ne tok ini­tia­tiv til å søke fyl­kes­kom­mu­nen om å bli en om­stil­lings­kom­mu­ne. Søk­na­den ble inn­vil­get og vi får fyl­kes­kom­mu­nal/stat­lig støt­te på ca. 16 mil­lio­ner kro­ner over en 6-års pe­rio­de. Omstil­lings­pro­sjek­tet har fo­kus på økt til­flyt­ting og ar­beids­plas­ser. Det er an­satt en dag­lig le­der for omstil­lings­pro­sjek­tet. Fle­re be­drif­ter har al­le­re­de va­ert med på det­te pro­sjek­tet – med gode re­sul­ta­ter. Nye be­drif­ter er også opp­ret­tet på bak­grunn av bi­stand fra pro­sjek­tet.

▶ rd­fø­rer har bedt om at det leg­ges frem en sak for Kom­mune­sty­ret der det skal la­ges ret­tings­lin­jer for lo­ka­le inn­kjøps- og an­buds­reg­ler som i stør­re grad leg­ger for­hol­de­ne til ret­te for lo­ka­le be­drif­ter.

▶ Kra­gerø kom­mu­ne har end­ret for­hol­det til gren­lands­kom­mu­ne­ne sitt fel­les na­e­rings­ap­pa­rat, ved at vår na­e­rings­kon­su­lent er flyt­tet over til Kra­gerø Kom­mu­ne i en 50 pro­sent stil­ling.

▶ Be­gre­pet «JA hvis vi kan – NEI hvis vi MÅ» er inn­ført som ret­nings­gi­ven­de for kom­mu­nal saks­be­hand­ling.

Det har den sis­te ti­den va­ert stort en­ga­sje­ment rundt fle­re sa­ker: Salg av kom­mu­nal ei­en­dom til Kra­gerø Re­sort, re­gu­le­ring til Hav­bruk i Stø­le­fjor­den og nytt ad­mi­ni­stra­sjons­bygg i sen­trum. Debatt, uenig­het og en­ga­sje­ment er all­tid bra. Det som øde­leg­ger både for den gode de­bat­ten og me­nings­ut­veks­ling og se­riø­si­te­ten, er mis­ten­ke­lig­gjø­ring av me­nings­mot­stan­de­re.

Kri­tikk mot råd­man­nen og fag­fol­ke­ne våre er uri­me­lig. Kom­mu­nens an­sat­te har gjen­nom­ført po­li­tis­ke be­stil­lin­ger og gjør et so­lid ar­beid. Kri­tikk skal ret­tes til po­li­tisk le­del­se – det er vi som har an­svar for be­stil­lin­ge­ne og den po­li­tis­ke be­hand­lin­gen. Det er all­tid lov å stil­le spørs­mål, men uenig­het må ikke for­veks­les med mis­til­lit til vår ad­mi­ni­stra­sjon.

Kra­gerø Ar­bei­der­par­ti, og jeg som par­ti­ets ord­fø­rer­kan­di­dat, øns­ker å va­ere ty­de­li­ge på vår na­e­rings­po­li­tikk: Byg­ging av et ad­mi­ni­stra­sjons­bygg på B-13 skal gjen­nom­fø­res i tråd med gjel­den­de re­gu­le­rings­plan. Vi skal leg­ge til ret­te for ut­byg­ging av Havne­fron­ten i tråd med plan og av­ta­le gjort med Kra­gerø Ut­vik­ling (KU). Even­tu­el­le jus­te­rin­ger av pla­ne­ne skal gjen­nom­fø­res i dia­log, sam­ar­beid og for­stå­el­se med Kra­gerø Ut­vik­ling. Vi skal va­ere for­ut­sig­ba­re og ty­de­lig vise in­ves­to­rer og na­e­rings­liv at kom­mu­nen gjen­nom­fø­rer ved­tat­te pla­ner og gjen­nom det vise gjen­nom­fø­rings­evne.

Vi skal fort­satt for­bed­re og ut­vik­le kom­mu­nens na­e­rings­ar­beid og saks­be­hand­ling. Vi skal va­ere til­ste­de på are­na­er der na­e­rings­liv og han­dels­stand mø­tes og gjen­nom dia­log sør­ge for best mu­lig in­volve­ring i be­slut­nin­ger. Vi skal sør­ge for in­volve­ring og effektiv be­hand­ling ved­rø­ren­de byg­ging av ny E-18. Ut­nyt­te mak­si­malt mu­lig­he­ten for na­e­rings­etab­le­ring og ut­vik­ling knyt­tet til etab­le­rin­gen av ny mo­tor­vei og jern­bane. Sam­ar­bei­det med in­ves­to­rer og na­e­rings­liv skal ba­se­re seg på dia­log, gjen­si­dig til­lit og re­spekt. Ak­tivt skal vi be­nyt­te de mu­lig­he­te­ne som lig­ger i vårt om­stil­lings­pro­gram for å yt­ter­li­ge­re støt­te opp om etab­ler­te be­drif­ter og bi­dra til ut­vik­ling.

Jone Blik­ra

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.