Fort­satt et visst håp

Varden - - SPORT - [email protected]­den.no

Her­ku­les er av­hen­gi­ge av at Kris­tian­sand snub­ler om det skal va­ere håp om opp­rykk den­ne se­son­gen. Det er lov å håpe.

Lør­dag le­ver­te Her­ku­les i beg­ge en­der av ba­nen i møte med Vi­king - i Men­stad­hal­len.

Jeg sy­nes vi gjør en vel­dig god kamp. Vi sco­rer 19 i den førs­te om­gan­gen og 13 i den and­re. 26 bak­lengs er kan­skje et par for mye, men alt i alt er jeg vel­dig for­nøyd.

Fyl­te 50 år

Etter lør­da­gens to­po­en­ger lig­ger Her­ku­les kun po­en­get bak se­rie­le­der Kris­tian­sand, som har en kamp mind­re spilt.

– Men tan­ke på opp­rykk er det ikke opp til oss. Vi er av­hen­gi­ge av at Kris­tian­sand snub­ler. Gjør de det, skal vi gjø­re det vi kan. Spil­ler vi som i dag fram­over er det ikke man­ge som tar oss, sier Her­ku­les-tre­ne­ren som fyl­te 50 år lør­dag.

Over­ras­ket av la­get

Sei­er og to po­eng var blant øns­ke­ne som sto høyt på ju­bi­lan­tens øns­ker for da­gen.

– Helt klart. Gut­ta over­ras­ket med både kort og gave­kort før kam­pen, og sånt var­mer jo, men det var­met bra det de le­ver­te på ba­nen også, sier Tei­gen.

▶ Pål Lundsholt

FOTO:; PÅL LUNDSHOLT

FOR­NØYD: Her­ku­les-tre­ner Ru­ne Tei­gen var godt for­nøyd med det la­get le­ver­te mot Vi­king.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.