Fikk en drømmstart

Keeper Espen Chris­ten­sen holdt lør­dags­stengt før pau­se og drev Saudi-Ara­bia til ren for­tvi­lel­se i VM­kam­pen i hånd­ball. Nor­ge vant 40-21.

Varden - - SPORT -

Mål­vakts­ve­te­ra­nen er et klart an­net­valg bak Tor­bjørn Ber­ge­rud, men i den and­re kam­pen i mes­ter­ska­pet fikk han sjan­sen fra start.

Etter et kvar­ters spill had­de Chris­ti­an­sen stop­pet ni av 12 skudd. Det er en red­nings­pro­sent på 75. Den sta­ti­stik­ken kun­ne selv­føl­ge­lig ikke hol­de sa­er­lig len­ge, men Chris­ten­sen kom me­get bra fra kam­pen to­talt sett.

Rett etter pau­se ble han skutt i senk. Has­san Al­ja­na­bi klin­ket bal­len rett i an­sik­tet på Chris­tan­sen. Ke­epe­ren gikk ned som en ut­slått tung­s­vekts­bo­ker før han kom seg på bei­na med det som så ut som en tann­ska­de.

18-årin­gen Alex­an­der Blonz grep sjan­sen da han fikk den. Han­sco­ret­fem­mål­påseks­av­slut­nin­ger før pau­se.

Løps­vil­lig

Nor­ge spar­te San­der Sa­go­sen som et ledd i pla­nen om å ha ham på topp se­ne­re i VM. Et ag­gres­sivt norsk for­svar og man­ge red­nin­ger gjor­de at det flom­met over av kont­rings­mu­lig­he­ter. De tok Nor­ge stort sett godt vare på vei til 20-10 ved pau­se.

For lands­lags­sjef Chris­ti­an Berge ble kam­pen en ny mu­lig­het til å få fle­re spil­le­re i gang. Det lyk­tes han godt med for Mag­nus Abel­vik Røds del. Os­lo­gut­ten sto for seks sco­rin­ger på like man­ge skudd i 1.-om­gan­gen og bra jobb i for­svar. Han norsk topp­sco­rer med ni mål to­talt og ble kå­ret til ba­nens bes­te.

Espen Lie Han­sen våk­net også skik­ke­lig til liv i 2.-om­gan­gen der­han­hamre­t­inn­mål­på­mål. Han stop­pet på åtte.

En­kelt

Saudi-Ara­bia blir en en­kel mot­stan­der for fle­re lag i VM. Spil­ler­ne de­res vei­de i snitt ti kilo mind­re enn de nors­ke gut­ta. De var også 12 centi­me­ter la­ve­re i gjen­nom­snitt enn Nor­ge.

VM fort­set­ter for Nor­ge mot Øs­ter­rike man­dag. Øs­ter­ri­ker­ne sto for en blem­me av de sjeld­ne lør­dag. Det ble ti­måls­tap mot Chi­le. ▶ NTB-Espen Hartvig

FOTO: LISE ÅSERUD / NTB SCANPIX

STOR­SPIL­TE: Nor­ges keeper Espen Chris­ten­sen red­der et straffe­kast i VM-kam­pen i hånd­ball mot Saudi-Ara­bia lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.