Sol­sk­ja­er be­sto tes­ten

Man­ches­ter Uni­ted­keeper Da­vid de Gea sto som en le­ven­de vegg da Ole Gunnar Sol­sk­ja­ers menn vant 1-0 borte mot Tottenham søn­dag. Mar­cus Rash­ford ble match­vin­ner.

Varden - - SPORT -

Det var tes­ten alle snak­ket om, en slags ek­sa­men for Ole Gunnar Sol­sk­ja­er som Uni­ted-ma­na­ger, etter å ha vun­net fi­re enk­le kam­per i Premier League og en i FA-cu­pen.

Sol­sk­ja­ers be­sva­rel­se sto til topp­ka­rak­ter. Sva­ret var Mar­cus Rash­ford, med to stre­ker un­der.

Sunn­mø­rin­gen be­vis­te at la­get hans også kan ham­le opp med topp­la­ge­ne, da Tottenham ble slått 1-0 på Wem­bley. Det var Sol­sk­ja­ers sjet­te sei­er på seks kam­per med Uni­ted, en start in­gen av klub­bens tid­li­ge­re ma­na­ge­re har klart.

Borte mot Tottenham an­grep Uni­ted når de kun­ne og for­svar­te seg når de måt­te. Det samme gjor­de Tottenham. Der­med ble det en un­der­hol­den­de kamp på Wem­bley. Det var ikke snakk om å par­ke­re bus­sen, slik Uni­ted-fan­sen kun­ne har va­ert vant til før Sol­sk­ja­ers tid.

Tottenham vir­ket mu­li­gens mer krea­ti­ve når de var i an­grep, men i fot­ball er det ef­fek­ti­vi­tet som gjel­der. En håp­løs tvers­over­pas­ning fra Kieran Trip­pi­er end­te hos Paul Pog­ba. Fransk­man­nen ser­ver­te en helt ut­søkt lang­pas­ning til Mar­cus Rash­ford som ikke gjor­de noe feil ale­ne med Spurs-keeper Hugo Llo­ris. Det var om­trent det sis­te som skjed­de i førs­te om­gang.

Ro­te­te åp­ning

Etter en litt ro­te­te åp­ning fra beg­ge lag ut­vik­let kam­pen seg slik man for­ven­ter av en topp­kamp, med god og an­greps­vil­lig fot­ball.

Har­ry Winks had­de mu­lig­he­ten til å sen­de Tottenham i fø­rin­gen etter ni mi­nut­ters spill da han ble spilt fri av Son He­ung-min. Ale­ne med keeper skjøt en­gelsk­man­nen uten­for. Har­ry Ka­ne trod­de han had­de gitt hjemme­la­get le­del­sen da han pir­ket bal­len for­bi Uni­ted­keeper Da­vid de Gea, men dom­mer Mike Dean blås­te for off­side.

For Uni­ted var både Jes­se Lind­gaard og An­to­nio Mar­ti­al va­er ved å sen­de Uni­ted til him­mels, før Rash­ford fak­tisk gjor­de det etter 41 mi­nut­ter.

Le­ven­de vegg

I førs­te om­gang vir­ket Uni­ted­for­sva­ret å ha re­la­tivt god kon­troll på Tot­ten­hams farlige kvar­tett med Chris­ti­an Erik­sen, Dele Al­li, Son He­ung-min og Har­ry Ka­ne. Men i an­nen om­gang sør­get de fi­re for mye trøbbel i Uni­teds bakre rek­ker, og kjempe­sjan­se­ne kom som per­ler på en snor.

Da var Tottenham bed­re enn alle Uni­ted-spil­ler­ne, bort­sett fra keeper Da­vid de Gea. Den spans­ke mål­vak­ten var i det umu­li­ge hjør­net og red­det alt som kom. Og det var mye. Vel­dig mye.

Al­le­re­de tre mi­nut­ter etter pau­se fikk Ka­ne mu­lig­he­ten etter strå­len­de kom­bi­na­sjons­spill av nevn­te kvar­tett, men De Gea var­tet opp med en glim­ren­de bein­pa­ra­de. Se­kun­der se­ne­re måt­te De Gea ut i full strekk for å hind­re Al­lis head­ing fra å gå i mål.

Tottenham fes­tet etter hvert gre­pet om kam­pen, og etter 65 mi­nut­ter bur­de det tro­lig stått 1-1. Igjen gikk bal­len hur­tig mel­lom Erik­sen, Ka­ne og Al­li. Sist­nevn­te kom ale­ne med De Gea, men igjen gikk Uni­ted-ke­epe­ren sei­ren­de ut av du­el­len.

Hel­ler ikke Toby Al­der­wei­relds knall­har­de head­ing fra tre me­ters hold vil­le inn. Hjemme­la­get skap­te den ene sjan­sen stør­re enn den and­re, og at Tottenham ikke sco­ret et enes­te mål vir­ket smått utro­lig.

(NTB)

FOTO: AP PHOTO / MATT DUNHAM / NTB SCANPIX.

VANT: Man­ches­ter Uni­teds mid­ler­ti­di­ge ma­na­ger, Ole Gunnar Sol­sk­ja­er, hil­ser på en av fa­vo­rit­te­ne til å få job­ben etter se­son­gen; Tottenham-ma­na­ger Mau­ri­cio Pochet­ti­no. Søn­dag vant Sol­sk­ja­er du­el­len 1–0.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.