Sik­ret se­son­ges førs­te

Varden - - SPORT -

Ma­ren Lund­by fikk en­de­lig kjen­ne på vin­ner­fø­lel­sen igjen etter en makt­de­mon­stra­sjon i Sap­poro. Bøver­bru­jen­ta fei­de unna all mot­stand i søn­da­gens hopp­renn.

Tot­nin­gen tok sin førs­te ver­dens­cup­sei­er for se­son­gen hele 19,3 po­eng foran to­eren Kat­ha­ri­na Alt­haus fra Tysk­land. Ju­li­ane Sey­farth sør­get for at det ble to tys­ke­re på pallen, men Lund­by kun­ne de ikke gjø­re noe med.

Rik­tig­nok had­de ikke den nors­ke 24-årin­gen en skrem­men­de luke etter førs­te om­gang. Da le­det hun 3,4 po­eng TV2 SU­MO

21:00: Man­ches­ter City – Wolver­hamp­ton, Premier League

03:00: 1. etap­pe : Tour Down Un­der.

EUROSPORT

07:00: Aust­ra­li­an Open, Aust­ra­li­an Open 11:00: Aust­ra­li­an Open, Aust­ra­li­an Open 22:30: Ral­ly Da­kar, Ral­ly Da­kar

01:00: Aust­ra­li­an Open, Aust­ra­li­an Open

TV3

17:30: Nor­ge – Øs­ter­rike, Hånd­ball-VM 20:15: Dan­mark – Saudi-Ara­bia, Hånd­bal­lVM

VIA­SAT

01:00: To­ron­to Map­le Ava­lan­che, NHL

01:05: New Jer­sey De­vils – Chi­ca­go Black­hawks, NHL (Xtra 1)

01:05: Phi­ladel­phia

Wild, NHL (Xtra 2)

01:05: Washing­ton

Blues, NHL (Xtra 3)

01:30: Bos­ton Bruins – Mon­treal Ca­na­di­ens, NHL

03:05: Ed­mon­ton Oi­lers – Buf­fa­lo Sabres, NHL (Xtra 4)

Le­afs Fly­ers Ca­pi­tals –

– –

Co­lo­ra­do Min­ne­so­ta St. Louis AL­PINT

Europa­cup menn i Reite­ralm, Øs­ter­rike: Stor­sla­låm.

HÅND­BALL

VM-slutt­spill menn i Dan­mark og Tysk­land, gruppe­spil­let (3. run­de): Grup­pe C (i Herning): Tu­ni­sia – Chi­le 15.00, Nor­ge – foran Alt­haus etter et svev på 128 me­ter. Men i fi­nale­om­gan­gen sat­te Lund­by inn stø­tet og hop­pet 133,5 me­ter mot Alt­haus’ 126.

Sei­e­ren er den re­gje­ren­de OL­mes­te­rens 14. i ver­dens­cu­pen.

– Den­ne sei­e­ren be­tyr utro­lig mye. Jeg føl­te vir­ke­lig at jeg for­tjen­te å vin­ne i dag, sa Lund­by til nett­ste­det berk­ut­schi.com.

Job­bet men­talt

Lund­by sa i et in­ter­vju like etter hopp­sei­e­ren at det var fine fly­for­hold. Hun men­te sitt førs­te hopp var rus­ke­te, men hun ber­get seg ved å fly ned i den ja­pans­ke stor­bak­ken. Fi­nale­sve­vet be­skrev som et godt hopp.

– De and­re hen­ger ikke med når jeg tar ut mine bes­te hopp, Øs­ter­rike 17.30, Dan­mark – Saudi-Ara­bia 20.15. Grup­pe A (i Ber­lin): Ser­bia – Bra­sil 15.30, Russ­land – Tysk­land 18.00, Frank­ri­ke – Korea 20.30. Grup­pe B (i Mün­chen): Is­land – Bah­rain 15.30, Kroa­tia – Ma­ke­do­nia 18.00, Spa­nia – Ja­pan 20.30. Grup­pe D (i Kø­ben­havn): Un­garn – Qa­tar 15.30, Ar­gen­ti­na – Egypt 18.00, Sve­ri­ge – An­go­la 20.30.

INNEBANDY

Elite­se­ri­en menn:

20.00.

SJAKK: Wijk aan Zee-tur­ne­rin­gen i Ne­der­land, 3. run­de 13.30.

Tu­net

Akers­elva

TENNIS

Aust­ra­li­an Open (hard­court, 62,5 mill. au­st­rals­ke dol­lar) i Mel­bour­ne (til 27/1): Årets førs­te Grand Slam-tur­ne­ring.

FOT­BALL

En­gelsk elite­se­rie (22. run­de): Man­ches­ter C. – Wolver­hamp­ton 21.00. ta­li­ensk cup, åtte­dels­fi­na­ler: Cag­lia­ri – Ata­lan­ta 17.30, Ro­ma – Vir­tus En­tel­la 21.00.

Spansk 1. di­vi­sjon (19. run­de): Re­al Socied­ad – Es­panyol 21.00. Asia­mes­ter­ska­pet menn i For­en­te ara­bis­ke emi­ra­ter, gruppe­spil­let (3. run­de, 17.00): Grup­pe A: For­en­te ara­bis­ke emi­ra­ter – Thai­land (i Al Ain), In­dia – Bah­rain (i Shar­jah).

TRAV

Le­an­gen 18.55 (V65, DD, V5).

BASKETBALL

Na­tio­nal Basketball As­socia­tion (NBA), grunn­se­ri­en: Brook­lyn Nets – Bos­ton Cel­tics 01.30 (tirs­dag), Hous­ton Rock­ets – Memp­his Grizz­lies 02.00, San An­to­nio Spurs – Char­lot­te Hor­nets 02.30, Utah Jazz – De­troit Pis­tons 03.00, Sacra­men­to Kings – Port­land Trail Bla­zers 04.00, Los An­ge­les Clip­pers – New Orleans Pe­li­cans 04.30. sa Lund­by.

Hopp­sjef Clas Bre­de Bråt­hen sier Lund­by har gjort mye jobb mel­lom ren­ne­ne.

– En me­get for­tjent og ikke minst gle­de­lig sei­er. Job­ben som er gjort etter ren­ne­ne i Pre­manon før jul har va­ert av yp­pers­te kva­li­tet. Ma­ren vi­ser at hun er sterk men­talt når hun kla­rer å snu det som skjed­de i 1. om­gang i går til pallen og bakke­re­kord, og ikke minst den over­be­vi­sen­de sei­e­ren i dag. Det be­tyr mye for alle oss i NSF hopp i den si­tua­sjo­nen vi nå er i, sier Bråt­hen til berk­ut­schi.com.

Klat­ret

Han vi­ser til lør­da­gens renn i Sap­poro hvor Lund­by fikk sei­ers­sjan­sen øde­lagt av elen­di­ge IS­HOCKEY

Na­tio­nal Hockey League (NHL), grunn­se­ri­en (01.00 tirs­dag): New Jer­sey De­vils – Chi­ca­go Black­hawks, Phi­ladel­phia Fly­ers – Min­ne­so­ta Wild, To­ron­to Map­le Le­afs – Co­lo­ra­do Ava­lan­che, Washing­ton Ca­pi­tals – St. Louis Blues, Bos­ton Bruins – Mon­treal Ca­na­di­ens, Ed­mon­ton Oi­lers – Buf­fa­lo Sabres 03.00. for­hold i 1. om­gang, men hvor hun i fi­nale­om­gan­gen sat­te bakke­re­kord og ble num­mer tre.

Lund­by had­de va­ert på pallen i fi­re av seks renn i vin­ter før sei­e­ren en­de­lig kom.

I ver­dens­cu­pen sam­men­lagt klat­ret hun opp til 2.-plass. Lund­by står med 438 po­eng mot Alt­haus’ 530. Den tys­ke le­de­ren har vun­net tre renn i vin­ter. For­ri­ge sesong to­tal­do­mi­ner­te Lund­by ver­dens­cu­pen.

An­na Odi­ne Strøm gjor­de to hopp på 114,5 og 115 me­ter i søn­da­gens renn. Det holdt til en 7.-plass, som var ett hakk ned fra første­om­gan­gen. Sil­je Op­seth ble num­mer 19 etter svev på 102 og 110,5 me­ter. (NTB)

2. avd: 3 Sil­versmith A.C. (3558,92)

3. avd: 3 Luxury Ti­le (1864,60)

4. avd: 9 Uls­rud Tea (1782,60)

5. avd: 8 Ka­tie Mae (1159,28)

6. avd: 6 Made­len L.T.C. (1008,28)

7. avd: 4 Wel­lek (197,32) Ran­ge­ring: 1. avd: 7-6-12-9-3-11-10-8 (str. 1 og 5), 2. avd: 10-5-3 (str. 11), 3. avd: 3, 4. avd: 9 (str. 5), 5. avd: 6-8, 6. avd: 6 (str. 1),

7. avd: 11-9-5-12-1-7-4. Om­set­ning: Kr. 10.770.413.

FOTO: NTB SCANPIX

SEI­ER: Ma­ren Lund­by vant søn­dan­ges ver­dens­cup­renn i Sap­poro.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.