Prest vil ser­ve­re al­ko­hol

Varden - - FOLK -

Sogne­prest Lars Ri­berth i Narvik har bedt om å få ser­ve­re al­ko­hol­hol­dig al­ter­vin ved natt­verd. Får han ikke vil­jen sin, vur­de­rer han å slut­te i job­ben.

I lik­het med de fles­te and­re me­nig­hets­råd i Nor­ge, har me­nig­hets­rå­det i Narvik be­slut­tet at al­ter­vi­nen skal va­ere uten al­ko­hol. Det vil sogne­prest Lars Ri­berth ha en slutt på og har spurt om å få ha al­ko­hol­hol­dig vin ved natt­verd, skri­ver Fram­over.

– Jeg har bedt om at det må va­ere al­ko­hol i vi­nen. Det er for at det skal kun­ne ut­tryk­ke Kris­ti blod. Da kan det ikke va­ere ma­ni­pu­lert vin som ser­ve­res, sier sogne­pres­ten, som leg­ger til at han ikke vet nøy­ak­tig hvor­dan pro­ses­sen for å lage den al­ko­hol­frie al­ter­vi­nen er.

– Men om al­ko­ho­len er fjer­net og det er til­satt kon­ser­ve­rings­mid­del i sto­re meng­der, så er den ma­ni­pu­lert, sier han til avi­sen.

Pres­ten vi­ser til at det er skre­vet man­ge hylle­kilo­me­ter om vi­nen som bru­kes ved natt­verd.

– Det var al­ko­hol i vi­nen som Je­sus bruk­te for 2.000 år si­den, og slik har det va­ert opp gjen­nom hele histo­ri­en, på­pe­ker han.

Dis­ku­sjo­ne­ne rundt det­te har nå på­gått i ett år uten at me­nig­hets­rå­det i Narvik har kon­klu­det. Tors­dag er det inn­kalt til me­nig­hets­møte i Narvik me­nig­het, der kun et råd­gi­ven­de ved­tak kan bli fat­tet. Me­nig­hets­rå­det har det sis­te or­det i saken. Men skul­le de si nei, me­ner Ri­berth han må fin­ne et an­net sted å job­be. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.