NOE FOR DA­GEN I DAG

Varden - - FOLK -

Kvelds­kafé

PORS­GRUNN Bor­ge­ha­ven Ak­ti­vi­tets­sen­ter. Kvelds­kafé kl 17.00. Un­der­hold­ning ved Bjørg, Rei­dun og Tor­mod, salg av kaf­fe og vaf­ler. Ut­lod­ning. Alle vel­kom­men! An­svar­lig: Røde Kors be­søks­tje­nes­te. Tre­nings­til­bud i tre­nings­sa­len kl. 17.30-18.30, med fo­kus på styr­ke og ba­lan­se. Egen­an­del. Åpent for alle. Arr.: Pors­grunn Rev­ma­ti­ker­for­ening. Åpen kafé kl 9.30-14.00. Strik­ke- og hånd­ar­beids­kafé kl. 11-14.

Rør deg

BAMBLE Her­re na­er­miljø­sen­tral kl. 10.00: Trim. Ka­fe­en er åpen fra kl. 10.00 til 12.30. Alle vel­kom­men!

Se­niordans

SKI­EN Her­ku­les klubb­hus i Sond­re Nor­heims veg kl. 10.30. Hed­da se­niordans.Kom og dans med oss, fin trim for ba­lan­se og hu­kom­mel­se.Ta med kopp, så får du kaf­fe og so­si­alt sam­va­er.

Mer se­niordans

BAMBLE Ser­vice­sent­ret, Fal­kå­svn. på Stat­hel­le kl. 10.30 - 13.00. Bamble se­niordans. Nye og gam­le med­lem­mer vel­kom­men.

Fo­to­klubb­møte

PORS­GRUNN Møte i Pors­grunn Foto og Vi­deo-klubb kl. 18.30, Pors­grunn Bi­blio­tek. Vi star­ter med en ut­veks­ling av er­fa­rin­ger og tips i bru­ken av Ado­be Ligh­troom. Gam­le og nye med­lem­mer er hjer­te­lig vel­kom­ne.

Kor­øvel­se

SKI­EN Sang­ko­ret Sam­klang i San­ger­nes Hus (vis a vis Ode­on, Lunde­tan­gen kino) kl. 18.00. Lyst til å syn­ge i kor, len­ge si­den sist? Gjør ikke noe. Bare å kom­me og prøv oss! Blanda­ko­ret har 31 sang­gla­de her­rer og da­mer i alle ald­re og vi syn­ger for­skjel­li­ge ty­per san­ger og hol­der kon­ser­ter. Sist i de­sem­ber sang vi med Han­ne Krogh,John­ny Lo­gan og Thomas Rudd i Ibsen­hu­set - vel­dig gøy! Be­søk hjemme­si­den www.sang­ko­ret­sam­klang. com el­ler face­bo­ok.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.