Nei til or­det «jul» gjor­de folk ra­sen­de

Sel­jord ung­doms­sko­le ten­ner jule­gra­na, og vil fei­re jule­høy­ti­den med jule­mat og jule­bakst. Rek­tor nek­ter for at de har nek­tet ele­ve­ne å si «jul».

Varden - - FORSIDE - Knut Heg­ge­nes knut.heg­ge­[email protected]

I hel­ga for­tal­te TA at Sel­jord sku­le nek­tet ele­ve­ne å si «jule­bakst» og «jule­ball». Ra­se­ri­et lot ikke ven­te på seg, men råd­man­nen til­bake­vi­ser nå sa­ken.

– Det har ald­ri va­ert for­budt å bru­ke or­det «jul» i Sel­jord, sier råd­mann Finn Arild By­strøm.

Det vak­te opp­sikt da Tele­marks­avi­sa skrev en sak i hel­gen om at or­det «jul» var bann­lyst i mat- og helse­fa­get. Ele­ve­ne had­de fått be­skjed om at de ikke skul­le si jule­ka­ker, jule­mat og jule­ball. Iste­det kal­te det «tra­di­sjons­mat», «tra­di­sjons­ka­ker» og «skole­ball» for å ikke støt­te barn og fa­mi­li­er som ikke fei­rer jul av livs­syns­mes­si­ge år­sa­ker.

Krise­møte i kom­mu­nen i går

Te­ma­et har kokt på so­sia­le medi­er i hele hel­ga. Det var krise­møte i Sel­jord kom­mu­ne man­dag mor­gen, med rek­tor, skole­le­del­se og råd­mann.

Bare på Face­bo­ok­si­den til tid­li­ge­re jus­tis­mi­nis­ter Per Wil­ly Amund­sen, er det over 1200 kom­men­ta­rer etter at han del­te TAs sak.

– Dét stø­ter meg! Eg blir vel­dig støtt og vel­dig lei meg når eg hø­rer sli­ke idio­tis­ke ting! Fak­tisk får får eg lyst til å rive den­ne rek­to­ren i øyre­ne og snøduk­ke hen­ne til hun blir blå!, er en av kom­men­ta­re­ne.

– Vi kjen­ner oss ikke igjen i den fram­stil­lin­gen sa­ken har fått, som har skapt en na­sjo­nal medie­storm. Sel­jord er en kul­tur­kom­mu­ne og vi tar vare på jula som en vik­tig norsk tra­di­sjon. Vi har ald­ri nek­tet noen å bru­ke or­det jul, ver­ken i sko­len el­ler i an­nen sam­men­heng i Sel­jord. Or­det jul er en na­tur­lig del av de nors­ke språ­ket, sier By­strøm til Varden.

«Tra­di­sjons­mat»

I TAs sak ble mat- og hel­se-la­erer Sol­frid Bjør­ge si­ter­te på en måte som kan opp­fat­tet helt mot­satt:

– Vi har be­visst kalt det for tra­di­sjons­mat og ikke jule­mat for ikke å stø­te noen. Jeg har også gjort et be­visst valg ved å ikke kjø­pe ser­vi­et­ter som det står «mer­ry chris­t­mas» på, det blir ikke rød duk og røde jule

ku­ler. En­kel­te tros­ret­nin­ger er vel­dig sen­si­ti­ve og man­ge sø­ker fri­tak når de hø­rer at det er jul. Vi prø­ver å gjø­re det mer nøy­tralt.

Bare sje­fer­ne får snak­ke om jul

Nå er det bare råd­mann og ord­fø­rer i Sel­jord som skal ut­ta­le seg om jul til media.

By­strøm hev­der at det ald­ri har va­ert noe for­bud noe sted i kom­mu­nen mot å bru­ke or­det jul, men at de også bru­ker be­gre­pet «tra­di­sjons­mat»

– Vi vil in­klu­de­re alle, og ikke stø­te noen vekk. De som ikke vil del­ta på jule­fei­ring kan søke fri­tak, sier By­strøm.

Kom­mu­nen rea­ge­rer på en­kel­te kom­men­ta­rer som har blitt lagt ut på so­sia­le medi­er om sa­ken.

– Det er lov å mene hva man vil, men ikke å kom­me med trus­ler og sji­ka­ne, sier By­strøm.

Vil po­liti­an­mel­de

Råd­man­nen vil gå gjen­nom det som er skre­vet, det er hundre­vis av inn­legg so­sia­le medi­er, og etter det Varden kjen­ner til er det al­le­re­de mer enn ett ut­sagn som har blitt vur­dert å va­ere en trus­sel.

– Vi har ikke an­meldt noen ennå, men vi vil se på alt som er skre­vet i etter­tid. Vi har ikke tatt stand­punkt til hvem vi kom­mer til å an­mel­de el­ler når. Det å ta vare på våre an­sat­te og ele­ver, er det vik­tigs­te akku­rat nå, sier Bys­tøm, selv tid­li­ge­re po­liti­mann.

Enn så len­ge går jule­fei­rin­gen sin gang i Sel­jord, i føl­ge råd­man­nen:

– Jule­gra­na blir tent på sko­len. Hvis den ikke al­le­re­de er det, skjer det snart, sier By­strøm.

Se også de­batt­inn­leg­get til høy­re ▶

GOD JUL: Jul er lov å bru­ke i Sel­jord, sier råd­mann Finn Arild By­strøm.

FOTO: KNUT HEG­GE­NES

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.