Dron­nin­gen hyl­let ele­ve­ne på Gul­set

– Det jeg har sett her er helt ene­stå­en­de, sa Dron­nin­gen

Varden - - FORSIDE - Pål Egil Torn­holm pal.egil.torn­[email protected]

▶ Dron­ning Son­ja be­søk­te Stiger­åsen sko­le på Gul­set i går, og del­te ut Dron­ning Son­jas skole­pris for like­verd og inkluderin­g.

▶ – Er dere stol­te, rop­te hun ut fra sce­nen, og ele­ve­ne kvit­ter­te med «JAAAA!»

Det ble en knirke­fri ju­bel­dag da

Gul­set-sko­len mot­tok Dron­ning Son­jas skole­pris for like­verd og inkluderin­g. Pris­ut­de­le­ren fra Slot­tet lot seg im­po­ne­re gjen­nom et tre ti­mer langt pro­gram der ele­ve­ne til ful­le fikk vist fram hvor­for Stiger­åsen sko­le for­tje­ner Sko­le-Nor­ges gje­ves­te pris. Den er på hele 250.000 kro­ner, som ele­ve­ne over jul skal fin­ne for­mål til. Sko­len lig­ger i en by­del med ut­ford­rin­ger knyt­tet til barne­fat­tig­dom og so­sia­le ulik­he­ter og har tatt grep i for­hold til det­te.

Nå­la i fin­ge­ren

Smake­bi­ter på in­klu­de­ren­de ak­ti­vi­te­ter ved sko­len ble gitt dron­nin­gen på en om­vis­ning før selve pris­ut­de­lin­gen. På tekstil­rom­met slo he­ders­gjes­ten seg ned ved bor­det til Ma­ri, Ly­der, Ah­med og Ca­mil­la på 5. trinn.

– Vi har ikke øvd på spørs­mål til dron­nin­gen. Vi har bare svar, for­tal­te fir­klø­ve­ret like før an­koms­ten. Blant de fire er det bare Ah­med som hev­der at han ikke er ner­vøs: Like etter er han fri­mo­dig nok til å spør­re gjes­ten om hun vil se ham sy en gam­mel skjor­te om til for­kle, på sy­ma­skin? Dron­nin­gen tak­ker ja og be­ret­ter at da hun som barn skul­le sy, fikk hun jam­men nå­la gjen­nom fin­ge­ren!

På de øv­ri­ge stop­pe­ne ble skole­pri­sens stif­ter kjent med syk­kel­verk­ste­det, med hvor­dan ele­ve­ne snak­ker om fø­lel­ser i sam­ta­le­ring, trykke­kunst i burs­dags­rom­met alle kan bru­ke til in­klu­de­ren­de fei­ring og skole­bi­blio­te­ket som har knyt­tet til seg de pen­sjo­ner­te bi­blio­te­ka­re­ne Ma­rit Jen­sen og Ma­ri Hen­rik­sen som hjel­pe­re og lytte­ven­ner fast en gang i uka.

Show­et fra sce­nen

– Det jeg har sett, er helt ene­stå­en­de, sa en opp­lagt dron­ning Son­ja da hun i gym­sa­len over­rak­te pris­di­plo­met og skul­le av­duke sitt eget kunst­verk, et gra­fisk trykk av et stort tre. Dron­nin­gen hen­vend­te seg først i show­ma­nér til de yngs­te på mat­ter og sto­ler i den smekk­ful­le sa­len.

– Har dere ab­so­lutt for­tjent det­te?

– JAAAA!

– Er dere stol­te?

– JAAAA!

– Er dere glad i sko­len de­res? – JAAAA! Dron­ning Son­jas bil­de skal hen­ge i yt­ter­gan­gen på sko­len. Dron­nin­gen del­te noen av sine tan­ker bak mo­ti­vet.

– Jeg har sett ele­ver her i dag job­be med trykk, det­te har jeg tryk­ket. Et lite tre som skal bli et stort tre. Dere skal også vokse opp, del­ta, lyt­te og la­ere. Lyk­ke til, alle skal med, av­slut­tet dron­ning Son­ja fra sce­nen.

San­ner: Stort hjer­te­rom

Før av­du­kin­gen had­de kunn­skaps- og in­klu­de­rings­mi­nis­ter

Jan To­re Sam­mer (H) gra­tu­lert med pri­sen.

– På den­ne sko­len mer­ker vi at det er et stort hjer­te­rom. Dere har skapt et in­klu­de­ren­de mil­jø. Her kan alle gle­de seg når de går inn dø­ra. Dere er et for­bil­de for and­re, der­for for­tje­ner dere pri­sen, sa San­ner. Jury­le­der Inga Bol­stad fulg­te opp med å på­pe­ke at pri­sen er en an­er­kjen­nel­se av skole­le­del­sens verdi­valg og en lang­sik­tig inn­sats, der alle spil­ler på lag og de­ler ut­ford­rin­ger, sorg og gle­de.

Kjempe­push

Rek­tor Kim Aas sa i sin takke­tale at pri­sen er en «kjempe­push» i vi­dere­ut­vik­lin­gen av sko­len. Han had­de man­ge å tak­ke, fra sam­ar­bei­den­de for­enin­ger og idretts­lag på Gul­set til helse­tje­nes­te, vakt­mes­te­re og and­re i Ski­en kom­mu­ne og in­ne minst egen skole­stab.

– Og takk til dere ele­ver, nå ble jeg rørt. Jeg skul­le øns­ke alle and­re barn var så roms­li­ge og rau­se som dere. Dere prak­ti­se­rer like­verd. Dere er opp­tatt av hvem folk er, ikke hvor­dan de ser ut!

Min­ne for li­vet

Dron­ning Son­ja tok seg tid til en kort kom­men­tar til NRK og Varden før hun sat­te seg inn i den ven­ten­de bi­len.

– En utro­lig flott dag! Pri­sen er fullt for­tjent.

– Hva var det mor­soms­te her i dag?

– Det må jeg hjem og sor­te­re ut!

Elev­rå­dets le­der Jør­gen Ber­tin Bjer­køen Lindberg sy­nes også at sko­len for­tje­ner pri­sen og fikk aeren av å fot­føl­ge dron­nin­gen un­der hele be­sø­ket sam­men med sin nest­le­der Ma­ram Alay­oubi.

– Vel­dig gøy og hyg­ge­lig å møte Nor­ges dron­ning. Hun var vel­dig glad og stolt av oss. Det­te kom­mer jeg til å hus­ke res­ten av li­vet!

Les også kom­men­ta­ren fra en mor til høy­re på si­den ▶

FOTO: FRED­RIK PE­DER­SEN

AV­DU­KIN­GEN: Elev­rå­dets nest­le­der Ma­ram Alay­oubi, le­der Jør­gen Bjer­køen og Stiger­åsen sko­les rek­tor Kim Aas fulg­te med da dron­ning Son­ja av­du­ket sitt kunst­verk, som inn­går i skole­pri­sen.

FLOT­TE SANGNUMMER: Dron­ning Son­ja fikk blant an­net høre Stiger­åsen-san­gen, på Post­giro­byg­gets me­lo­di, om inkluderin­g: «Her har vi det bra, på sko­len hver dag. Vi hei­er på hver­and­re...»

SYMØTE: Ah­med (f.v.), Ma­ri, Ly­der og Ca­mil­la for­klar­te dron­ning Son­ja hvor­dan de syr om gam­le skjor­ter til for­kla­er. He­dersg

MØTT AV JU­BEL: Dron­ning Son­ja ble tatt imot av 70 in­vi­ter­te barne­hage­barn og 300 flag­gen­de el­ver.

ALLE FOTO: FRED­RIK PE­DER­SEN

jes­ten kvit­ter­te med å for­tel­le hva som skjed­de da hun skul­le sy som barn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.