Børven ble sole­klar topp­sco­rer med 21 mål

Det er tett mel­lom Mol­de-spil­ler­ne i po­eng­liga­en fra årets elite­se­rie, men se­rie­mes­te­ren får også flest kort. Her er noen av de vik­tigs­te tal­le­ne fra se­son­gen.

Varden - - FORSIDE -

Søn­dag kun­ne man åpne årets førs­te luke i jule­ka­len­de­ren, men det var også da­gen for å leg­ge lokk på 2019-ut­ga­ven av Elite­se­ri­en i fot­ball.

Mol­de had­de for lengst sik­ret sitt førs­te se­rie­mes­ter­skap si­den 2014, men ned­rykk­s­stri­den ble ikke av­gjort før årets sis­te 45 mi­nut­ter.

Ro­sen­borg snud­de 0–1 til 3–2 mot Ran­heim, som ryk­ker ned. Ned i 1. di­vi­sjon får Ran­heim med seg Tromsø, som hav­net bak kva­li­fi­se­rings­kla­re Lille­strøm med dår­li­ge­re mål­for­skjell. De gul­kled­de mø­ter Start til et dob­belt­opp­gjør om å spil­le i elite­se­rie i 2020.

Børven topp­sco­rer

Elite­se­ri­ens topp­sco­rer he­ter

Torgeir Børven. Odd-spis­sen har star­tet samt­li­ge 30 se­rie­run­der og le­vert 21 sco­rin­ger på 2670 spille­mi­nut­ter. Det be­tyr at hor­da­len­din­gen har kun­net jub­le for mål hvert 127. mi­nutt.

Na­er­mest Børven føl­ger Mol­des Leke James, som med to nett­kjen­nin­ger i se­rie­av­slut­nin­gen end­te opp med 17 sco­rin­ger to­talt. Må­le­ne hans har imid­ler­tid kom­met i lø­pet av 1566 spille­mi­nut­ter, hvil­ket gir én sco­ring hvert 92. mi­nutt.

På den øv­ri­ge mål­sta­ti­stik­ken får James sel­skap av fle­re lag­ka­me­ra­ter. Ohi Omui­janfo har 15 sco­rin­ger, mens også Mag­nus Wolff Eik­rem er på topp 5-lis­ta med el­le­ve sco­rin­ger. Lag­ka­me­rat

Ei­rik He­stad har flest mål­gi­ven­de pas­nin­ger med sine ti, foran Eik­rem og Vi­kings Yll­dren Ibra­hi­maj med ni.

Også Bodø/Glimt har spil­le­re som pro­du­se­rer godt med mål. Blant dem har Hå­kon Evjen san­ket flest mål­po­eng med 13 sco­rin­ger og fire mål­gi­ven­de, mens Amor Layouni rakk ti sco­rin­ger og fem mål­gi­ven­de før han for­svant til Py­ra­mids FCi­høst.

Vi­kin­ger med flest gule

Vi­king-spil­ler­ne vir­ker ikke å va­ere red­de for å gå i kri­gen etter­som Zlat­ko Tri­pic (8) og Samúel Fridjóns­son (7) har san­ket flest gule kort i årets elite­se­rie. Ro­sen­borgs Bir­ger Me­ling har også sju gule kort.

Se­rie­mes­ter Mol­de er imid­ler­tid la­get som har hav­net i dom­me­rens bok flest gan­ger med sine 55 gule kort. Brann er se­ri­ens snil­les­te lag med 37 ad­vars­ler. Vå­ler­en­ga er det enes­te la­get som har fått fle­re enn to røde kort med fire.

Det løn­ner seg å av­slut­te på mål

Hå­pet om spill i Euro­pa høs­ten 2020 røyk for Odd i sis­te se­rie­run­de, men det er ikke pre­si­sjo­nen i av­slut­nin­ge­ne som er år­sa­ken til det. Ski­ensla­get er nem­lig se­ri­ens mest treff­sik­re og sco­rer på 41 pro­sent av av­slut­nin­ge­ne som går på mål.

Pro­ble­met for Dag Eilev Fa­ger­mos Euro­pa-drøm kan nok hel­ler va­ere at an­tall av­slut­nin­ger på mål ikke er så man­ge. 110 av for­sø­ke­ne til Odd har truf­fet in­nen­for sten­ge­ne i år, et snitt på 3,7 per kamp. Kun Ran­heim (like man­ge) og Lille­strøm (109) som er på sam­me nivå el­ler dår­li­ge­re.

I and­re en­den av sta­ti­stik­ken fin­ner vi Odds over­menn i Elite­se­ri­en: Mol­de, Bodø/Glimt og Ro­sen­borg. De har av­slut­tet hen­holds­vis 183 (6,1 per kamp), 164 (5,5) og 148 (4,9) gan­ger på mål og end­te med sam­me me­dal­je­va­lør i den­ne sta­ti­stik­ken som på elite­se­rie­ta­bel­len: gull, sølv og bron­se.

Ikke over­ras­ken­de kan vi alt­så kon­klu­de­re med at det løn­ner seg å av­slut­te mye på mål.

Ro­sen­borg trek­ker flest

Til tross for en del støy og til ti­der svik­ten­de re­sul­ta­ter er det RBK som kan vise til de bes­te til­skuer­tal­le­ne. I snitt har trøn­der­ne solgt 12.704 bil­let­ter til sine hjemme­kam­per. Best be­søkt var kam­pen mot Hauge­sund 16. mai med sine 17.799 solg­te bil­let­ter.

Hauge­sund fikk i sam­me by også lov til å ta del i årets dår­ligst be­søk­te elite­se­rie­kamp. Den ble spilt 14. april da 1353 men­nes­ker så ro­ga­len­din­ge­ne slå Ran­heim 2–0. Ran­heim har faer­rest til­skue­re i Elite­se­ri­en og har snit­tet på 1883 men­nes­ker in­nen­for por­te­ne.

Til slutt tar vi med oss noen tør­re fak­ta:

▶ Kam­per: 240

▶ Mål: 699 (hvor­av 27 selv­mål)

▶ Mål­snitt: 2,91 mål per kamp

▶ Hjemme­sei­rer: 113

▶ Uav­gjort: 73

▶ Borte­sei­rer: 54

▶ Flest mål i én kamp: Mjøn­da­len – Bodø/Glimt 4–5

▶ Størs­te hjemme­sei­er: Vå­ler­en­ga – Bodø/Glimt 6–0

▶ Størs­te borte­sei­er: Ran­heim – Vå­ler­en­ga 1–5

GULL: Mol­de-spil­ler­ne sik­ret seg årets se­rie­gull. På fle­re av sta­ti­stik­ke­ne er de blå­kled­de også re­pre­sen­tert.

SLUTT: Jone Sa­mu­el­sen tak­ket av som Odd-spil­ler etter ni i år i sort og hvitt.

TOPP­SCO­RER: Torgeir Børven (t.v.) ble årets topp­sco­rer. Her jubler han for sco­ring mot Strømsgods­et på Ma­ri­en­lyst sta­dion­tid­li­ge­re i høst.

TREK­KER FLEST: Ro­sen­borg er den klub­ben som trek­ker flest til­skue­re.

ALLE FOTO: NTB SCAN­PIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.