Spil­te bort en halv mil­lion på en dag

«Ole» fikk mil­lion­gjeld på grunn av spill­av­hen­gig­het

Varden - - FORSIDE - An­ni­ken Wath­ne an­ni­ken.wath­[email protected]

▶ Ski­ens­man­nen «Ole» had­de mil­lion­gjeld, men fort­sat­te å ta opp for­bruks­lån for å spil­le på net­tet. På en dag spil­te han bort en halv mil­lion kro­ner.

▶ – Det var fak­tisk gjel­den jeg på­dro meg som gjor­de at jeg vil­le til­ba­ke til spil­let.

Man­nen i 30-åre­ne, som øns­ker å va­ere ano­nym, var spill­av­hen­gig i fle­re år. «Ole» had­de en sta­bil jobb, kja­eres­te og stort so­si­alt nett­verk. For de rundt ham, vir­ket alt til­syne­la­ten­de nor­malt, men in­gen viss­te at han var ned­gravd i stor gjeld.

– Jeg had­de for­bruks­lån på en mil­lion. Og det var fak­tisk gjel­den jeg på­dro meg som gjor­de at jeg vil­le til­ba­ke til spil­let. Hvis jeg spil­ler så kan jeg kla­re å be­ta­le ned den gjel­den jeg har, tenk­te jeg.

På et tids­punkt vant han også stor­ge­vins­ten, og vant en mil­lion.

– Da be­tal­te jeg ned gjeld, og satt igjen med rundt 300.000 kro­ner. Men det tok ikke lang tid før jeg had­de klart å spil­le vekk dem også, sier han.

Ole had­de en jobb hvor han reis­te mye, og et ho­tell­rom kun­ne va­ere hjem­met hans fle­re uker i strekk.

Gjem­te seg for å spil­le i bi­len

– Jeg var mye ale­ne. Da er det lett å hav­ne i det når du sit­ter på et ho­tell­rom ale­ne en kveld og ikke har noe an­net å fin­ne på, sier han.

Han klar­te å hen­te seg inn i pe­rio­der, men hav­net all­tid til­ba­ke i sam­me spor.

– Hjem­me skjul­te jeg spil­lin­gen for kja­eres­ten min. Jeg skjul­te mo­bil­skjer­men, gikk len­ge inn på do, og det hend­te at jeg sa at jeg skul­le til en kom­pis, men så satt jeg i bi­len og spil­te.

Spil­l­auto­ma­ter på nett var det som gjor­de Ole av­hen­gig, og det enes­te han spil­te.

– Jeg tror ikke jeg kun­ne blitt av­hen­gig av for ek­sem­pel lot­to, for da må en ven­te så len­ge på å få et re­sul­tat. Jeg ble vel­dig dre­vet av å få ge­vins­ten med en gang, sier han.

Halv mil­lion på en dag

Han spil­te for sto­re sum­mer, og tok sta­dig opp lån. En gang spil­te han bort en halv mil­lion på en dag.

– Men da vant jeg un­der­veis, og spil­te bort pen­ge­ne igjen. Da jeg tap­te mas­se pen­ger, så blir du på en måte fylle­sjuk. Da or­ket jeg ikke spil­le på noen da­ger, og føl­te meg dår­lig av tan­ken på det, sier Ole.

Til slutt tok Ole grep, og fikk en hen­vis­ning til Borge­stad­kli­nik­ken i Ski­en hvor han fikk be­hand­ling av en av lan­dets frems­te eks­per­ter på spill­av­hen­gig­het, In­gjerd Me­en Lor­vik. Det­te end­ret li­vet hans.

– Da jeg fikk hjelp av In­gjerd så var det rett ut av det. Jeg skjøn­te at når det skjed­de sto­re for­and­rin­ger i li­vet mitt be­gyn­te jeg å spil­le, for ek­sem­pel da jeg mis­tet et na­ert fa­mi­lie­med­lem, el­ler da jeg fikk barn, sier Ole.

Gruppe­be­hand­ling

Han har i fle­re år fått opp­føl­ging og vei­led­ning på kli­nik­ken i Ski­en. I til­legg gjor­de han sam­bo­eren sin til ver­ge, og satt over hele løn­nen sin til hen­ne hver

må­ned for å ikke bli fris­tet.

– Så da fikk jeg uke­pen­ger av sam­bo­eren min. Men jeg valg­te å ta dis­se gre­pe­ne selv, og da stol­te hun på meg.

Fra be­gyn­nel­sen av fe­bru­ar star­ter Borge­stad­kli­nik­ken i Ski­en med et et gruppe­be­hand­lings­til­bud for spill­av­hen­gi­ge. Det har de ikke hatt for den­ne type pa­si­en­ter på man­ge år.

– Vi had­de gruppe­be­hand­ling fra 2002-2007, men da de gam­le spille­auto­ma­te­ne ble for­budt i 2007 var det faer­re hen­vis­nin­ger, og der­med fra­falt til­bu­det, sier psy­ko­log­spe­sia­list In­gjerd Me­en Lor­vik.

Nå har det­te snudd, og det er fle­re som nå har ut­trykt at de øns­ker å gå i gruppe­be­hand­ling blant spille­av­hen­gi­ge pa­si­en­ter i Ski­en.

– Det er man­ge hen­vis­nin­ger av pa­si­en­ter for den­ne type be­hand­ling, og fle­re pa­si­en­ter som al­le­re­de går i po­li­kli­nik­ken her øns­ker å gå i grup­pe. Et pro­blem er at penge­spill­av­hen­gig­het er et ta­bui­sert pro­blem og det er og man­ge som i star­ten på grup­pe syns det er flaut å vise seg fram som spill­av­hen­gi­ge, for­tel­ler hun.

1 av 5 er spill­av­hen­gi­ge

På Borge­stad­kli­nik­ken er 1 av 5 pa­si­en­ter på po­li­kli­nik­ken spill­av­hen­gi­ge. Dis­se pa­si­en­te­ne er pri­ma­ert fra Tele­mark og Vest­fold, og det er en over­vekt av yng­re mann­li­ge pa­si­en­ter.

– Man­ge har fått øko­no­mi­en sin øde­lagt, og har mye hem­me­lig­hold over­for fa­mi­lie og ven­ner. Man­ge kom­mer ikke ut av pro­ble­met og fort­set­ter å spil­le for­di de vil vin­ne til­ba­ke det de har tapt, sier psy­ko­log­spe­sia­lis­ten.

Også en del av de av­hen­gi­ge for­tel­ler om mør­ke tan­ker.

– Vi ser også at en al­vor­lig penge­spill­av­hen­gig­het for noen kan gi tan­ker om selv­mord. Fle­re pa­si­en­ter for­tel­ler at de har va­ert på et punkt hvor de ikke har sett noen an­nen ut­vei.

Lor­vik for­tel­ler at pa­si­en­te­ne blir opp­ford­ret til å ryd­de opp øko­no­misk, og i lø­pet av tida grup­pa va­rer vil en la­ere seg me­to­der for å ikke kom­me til­ba­ke i en for­tvi­let si­tua­sjon.

– Vi ser på hva som er penge­spil­lets funk­sjon for den en­kel­te. Er det for ek­sem­pel for spen­nin­gen, for å vin­ne pen­ger el­ler for å ha et fri­sted fra von­de og plag­som­me tan­ker og fø­lel­ser? For et godt re­sul­tat av be­hand­lin­gen er det vik­tig at pa­si­en­ten selv øns­ker å kom­me seg ut av det. For dem som be­stem­mer seg for det er det en sva­ert god pro­gno­se, sier.

Tror det er flaut for man­ge

Da Ole gikk til be­hand­ling på Borge­stad­kli­nik­ken sav­net han å kun­ne dele tan­ker og er­fa­rin­ger med noen i sam­me si­tua­sjon. Han syns det nye be­hand­lings­til­bu­det er et godt til­tak.

– Det er nok flaut for man­ge, og de ten­ker sik­kert over om de kjen­ner noen der. Jeg syns det had­de va­ert greit å snak­ke med noen som skjøn­ner hvor­for du ikke kla­rer å slut­te, sier han.

Ole er ty­de­lig på at selv om man ikke tror det, så er det hjelp å få.

– Jeg had­de egent­lig ikke troa, men jeg fikk meg noen over­ras­kel­ser. Jeg had­de ikke klart å kom­me så «lett» ut av det hvis jeg ikke had­de fått hjelp av In­gjerd, sier han.

I dag er det snart fire år si­den han spil­te sist. Han er stolt av å ha fått ryd­det opp i øko­no­mi­en, jobb og fa­mi­lie.

– Jeg sier at jeg er fer­dig med å spil­le, og det er vik­tig å min­ne meg selv på det, slik at jeg ikke kom­mer dit igjen. Jeg un­ner ikke en­gang min ver­ste fien­de å va­ere spill­av­hen­gig, sier han.

FOTO: FRED­RIK PE­DER­SEN

NEDSYLTET I GJELD: En mann i 30-åre­ne fra Ski­en var nedsyltet i gjeld etter å ha va­ert spill­av­hen­gig i en år­rek­ke. Nå er han stolt av å ha kom­met seg ut av av­hen­gig­he­ten.

FOTO: FRED­RIK PE­DER­SEN

FOTO: FRED­RIK PE­DER­SEN

TABU: Psy­ko­log­spe­sia­list In­gjerd Me­en Lor­vik er en av lan­dets frems­te eks­per­ter på spill­av­hen­gig­het og me­ner at det­te er et ta­bui­sert pro­blem.

FOTO: JAN BJØRN TA­RAN­RØD

NYTT BEHANDLING­STILBUD: 1 av 5 pa­si­en­ter på Borge­stad­kli­nik­ken er spill­av­hen­gi­ge. Nå blir det gruppe­be­hand­ling for de pa­si­en­te­ne som øns­ker det. .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.