Flyt­ta inn på hyt­ta

Ski­en kom­mu­ne har bedt Sta­tens veg­ve­sen for­kla­re seg etter at de av­dek­ket en mu­lig ulov­lig an­leggs­vei, samt en vilt­un­der­gang som ikke opp­fyl­ler kra­ve­ne.

Varden - - FORSIDE - Jo­nas Fos­sing jo­nas.fos­[email protected]­den.no

Fa­mi­li­en Ør­nes over­tok en gam­mel fa­mi­lie­hyt­te på Gaus­ta og bega seg ut på et brygge­pro­sjekt som tok nes­ten to år. De ble så for­nøy­de at de rett og slett flyt­tet dit. – Etter at vi sov her førs­te nat­ten vil­le vi ikke hjem igjen, for­tel­ler Anne Mogen Ør­nes.

▶ SKI­EN

Det kom­mer frem i et brev Ski­en kom­mu­ne har sendt til Sta­tens veg­ve­sen.

I for­bin­del­se med vei­pro­sjek­tet Rv. 36 Skygge­stein - Skjel­bred­strand har Sta­tens veg­ve­sen etab­lert en an­leggs­vei som er uten­for pla­n­om­rå­det til vei­pro­sjek­tet.

Ulov­lig?

I til­legg står det fort­satt en rigg­plass med plast­hall på om­rå­det, og kom­mu­nen på­pe­ker oven­for Veg­ve­se­net at til­ta­ke­ne kan va­ere søk­nads­plik­ti­ge.

– Opp­ar­bei­del­se av vei, ve­sent­lig ter­reng­inn­grep og plas­se­ring av mid­ler­ti­di­ge byg­nin­ger er om­fat­tet av plan- og byg­nings­lo­ven, skri­ver kom­mu­nen.

Den nye riks­vei­en ble åp­net som­mer­en 2019, og fort­satt er ikke om­rå­det rundt vei­en til­bake­ført.

– Vi gjør opp­merk­som på at mid­ler­ti­di­ge rigg- og an­leggs­om­rå­der skal ut­bed­res før an­leg­get for­la­tes.

Kom­mu­nen har også mot­tatt en kla­ge fra Klov­holt lo­kal­ut­valg på nett­opp det­te.

Ueg­net vilt­un­der­gang

Det var land­bruks­kon­to­ret som først opp­da­get bil­vei­en, da de dro ut for å sjek­ke ut vilt­un­der­gan­gen un­der brua til nye riks­vei 36.

– Vi ble vel­dig over­ras­ket over hvor­dan det ser ut nå, sier land­bruks­råd­gi­ver, Trond Indre­bø til Var­den.

De har også sendt et brev til Veg­ve­se­net hvor de ber om en rede­gjø­rel­se.

Han for­kla­rer at vilt­un­der­gan­gen er den de­si­dert vik­tigs­te vilt­un­der­gan­gen på strek­nin­gen.

– Vilt­un­der­gan­gen er ikke på langt na­er så bra som den skal va­ere. Det er la­get en bil­vei med fre­set as­falt­mas­se, og det er ikke lagt til­ret­te for ve­ge­ta­sjon i det hele tatt. Dy­re­ne vil ikke kun­ne pas­se­re her hvis ikke det­te blir ut­bed­ret, sier Indre­bø.

Han for­tel­ler at de i 2015 var i dia­log med Sta­tens veg­ve­sen om hvor­dan det skul­le se ut.

– Veg­ve­se­net er jo en stor og se­riøs ak­tør, og vi had­de ikke for­ven­tet det­te. Al­le trod­de det­te vil­le va­ere i or­den, sier Indre­bø.

Vil ord­ne opp

Pro­sjekt­le­der i Sta­tens veg­ve­sen, Snor­re Oluf­sen, for­tel­ler at de øns­ker et møte med Ski­en kom­mu­ne.

– Vi vil gå i dia­log med dem og vi har bedt om et møte. Vi skal ryd­de opp etter oss, sier han.

– Har dere la­get en ulov­lig vei?

– Vi har ikke etab­lert noen ny vei, det gikk en trak­tor­vei der tid­li­ge­re, og vi har opp­gra­dert den, sier han og leg­ger til at vei­en ble brukt som til­komst for entre­pre­nø­ren.

Når det gjel­der vilt­un­der­gan­gen for­kla­rer Oluf­sen at de al­le­re­de har til­kjørt mer jord­mas­se for at det skal kun­ne vokse bus­ker, gress og tra­er igjen.

– Vi er for­be­redt på å gjø­re mer, men først må vi snak­ke med kom­mu­nen, sier han.

Kom­mu­nen og land­bruks­kon­to­ret har gitt Sta­tens veg­ve­sen frem til 14. fe­bru­ar på å kom­me med en for­kla­ring.

FOTO: FRED­RIK PEDERSEN

FOTO: TROND INDRE­BØ

OPPDAGELSE: Da land­bruks­kon­to­ret dro ut for å sjek­ke vilt­un­der­gan­gen opp­da­get de en bil­vei.

FOTO: KARTVERKET

VEI: Kom­mu­nen mis­ten­ker at Sta­tens veg­ve­sen har etab­lert den­ne an­leggs­vei­en uten å søke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.