«Det er få som bor her og det er få som rin­ger. Det be­kym­rer oss vel­dig.»

Det er stil­le på te­le­fo­nen og i gan­ge­ne til Krise­sen­te­ret i Tele­mark. Det er et tegn de an­sat­te li­ker sa­er­de­les dår­lig.

Varden - - FORSIDE - li­se.ron­nin­[email protected] Li­se Val­bø Røn­nin­gen

De sis­te to uke­ne har det va­ert på­fal­len­de stil­le ved Krise­sen­te­ret i Tele­mark. Det uro­er de an­sat­te.

– Vol­den blir ikke borte når barn og and­re volds­ut­sat­te blir va­eren­de i hjem­met. Det er hel­ler fare for at den es­ka­le­rer, sier Pia Haug, fag­an­svar­lig ved Krise­sen­te­ret i Tele­mark.

– Vol­den blir ikke borte når barn og and­re volds­ut­sat­te blir va­eren­de i hjem­met. Det er hel­ler fare for det mot­sat­te. Vi vet at vold kan es­ka­le­re i pres­se­de si­tua­sjo­ner som det­te.

Pia Haug, fag­an­svar­lig ved Krise­sen­te­ret i Tele­mark

Sko­ler, barne­ha­ger og alt av fri­tids­ak­ti­vi­te­ter har va­ert stengt i to uker, og alle er opp­ford­ret til å va­ere mest mu­lig hjem­me. Barne­verns­tje­nes­ten må prio­ri­te­re sa­ker ut fra al­vor­lig­hets­grad.

I den sam­me pe­rio­den har det va­ert ro­lig ved Krise­sen­te­ret i Tele­mark, som tar imot barn og and­re som blir ut­satt for vold i na­ere re­la­sjo­ner.

Still­he­ten uro­er de an­sat­te ved krise­sen­te­ret.

– Vol­den kan es­ka­le­re

– Vol­den blir ikke borte når barn og and­re volds­ut­sat­te blir va­eren­de i hjem­met. Det er hel­ler fare for det mot­sat­te. Vi vet at vold kan es­ka­le­re i pres­se­de si­tua­sjo­ner som det­te, sier Pia Haug, fag­an­svar­lig ved Krise­sen­te­ret i Tele­mark.

Krise­sen­te­ret har både faer­re be­bo­ere og hen­ven­del­ser enn hva som er van­lig.

– Det er få som bor her og det er få som rin­ger. Vi har vel­dig li­ten på­gang hit til sen­te­ret, og det be­kym­rer oss vel­dig, sier hun.

Får ikke dratt el­ler ringt

Ned­steng­nin­gen av sam­fun­net be­tyr at noen barn og voks­ne opp­hol­der seg døg­net rundt in­nen­for hu­sets fire veg­ger med for­eld­re, part­ner el­ler and­re som ut­set­ter dem for vold. Haug er redd for at det­te hind­rer man­ge i å kon­tak­te krise­sen­te­ret.

– Det blir vans­ke­lig å ta kon­takt. Noen stre­ver med å kom­me seg ut av hu­set el­ler å få ringt når volds­ut­øve­ren hele ti­den er i sam­me hus. Alt blir mer gjemt, sier hun.

– Be­kym­ret for de mins­te

Barne­ver­net i Pors­grunn er be­kym­ret for de mins­te bar­na som in­gen ser nå som barne­ha­ger og sko­ler er stengt.

– In­gen ser de mins­te bar­na som ikke er i våre sys­te­mer fra før av, og de er for små til å si fra selv, sier Han­ne Størksen, barne­verns­le­der i Pors­grunn kom­mu­ne.

Hun opp­ly­ser at de har kon­troll på sa­ke­ne som er i sys­te­met fra før av. De an­sat­te har hjemme­kon­tor, men noen av fa­mi­lie­ne får fort­satt be­søk.

– Det blir en prio­ri­te­ring av al­vor­lig­hets­grad i sa­ke­ne. Vi mø­ter dem på leke­plas­ser el­ler drar hjem til dem i noen til­fel­ler. Enn så len­ge fly­ter det greit med tan­ke på de sa­ke­ne vi har fra før av. Vi har en akutt- og krise­be­red­skap og er hele tida kla­re til å dra ut ved be­hov, sier Størksen.

Krise­sen­te­ret kan nås på te­le­fon 35 50 38 00 døg­net rundt.

En glad­mel­ding er at Bar­ne-, ung­doms- og fa­mi­lie­di­rek­to­ra­tet opp­ly­ser om at fra tors­dag mor­gen vil de fles­te fa­mi­lie­vern­kon­to­re­ne va­ere åpne igjen. Til­bu­det vil i førs­te om­gang pri­ma­ert va­ere på te­le­fon.

– Jeg er glad for at vi igjen kan til­by fa­mi­li­er hjelp og bi­stand. Det er kan­skje vik­ti­ge­re nå enn noen gang når man­ge barn og voks­ne må va­ere hjem­me sam­men hele døg­net i lang tid, sier di­rek­tør Ma­ri Trom­mald i Buf­dir.

Trom­mald un­der­stre­ker at hun er be­kym­ret for de fa­mi­lie­ne som stre­ver med re­la­sjo­ne­ne seg imel­lom.

FOTO: FRED­RIK PEDERSEN

FOTO: FRED­RIK PEDERSEN

BE­KYM­RET: – Det er få som bor her og det er få som rin­ger. Vi har vel­dig li­ten på­gang hit til sen­te­ret, og det be­kym­rer oss vel­dig, sier Pia Haug, fag­an­svar­lig ved Krise­sen­te­ret i Tele­mark.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.