In­ger var lam. Nå syk­ler hun to mil

For fire år si­den hav­net In­ger Lorem i rulle­stol etter et slag. Nå syk­ler hun fra Pors­grunn til Ski­en hver dag.

Varden - - FORSIDE -

For fire år si­den ble In­ger Lorem fra Pors­grunn ram­met av slag, og ble lam. Si­den har hun trent hardt og mål­be­visst.

– Jeg er på tre­nings­jobb hver dag, sier kvin­nen som nå syk­ler to mil om da­gen.

Det har utvil­somt va­ert man­ge små og sto­re ut­ford­rin­ger på vei­en, men In­ger er på jobb hver enes­te dag. Tre­nings­jobb. Sju da­ger i uka. 365 da­ger i året. Tre­hjuls­syk­ke­len fra Hjelpe­mid­del­sen­tra­len var en li­ten ut­ford­ring. Den tredje gan­gen hun vel­tet inn i hek­ken til na­bo­en, kom na­bo­en ut og lur­te på om hun vil­le ha en kopp kaf­fe.

In­ger ler av syk­ke­len og hek­ken. Det end­te med at den små­voks­te da­men fikk byt­tet til en barne­syk­kel. Da ord­net det seg.

Hun byr på gul­rot­kake og kaf­fe der vi sit­ter på ve­ran­da­en hen­nes med ut­syn til den sto­re ha­gen som er full av gam­le frukt­tra­er. For en krea­tiv da­me er ikke traer­ne bare tra­er, men tre­nings­løy­pe. Mot det ene eple­tre­et tar hun pushup, mot et an­net gjør hun dipps, et tredje tre har tre­nings­strik­ken rundt seg, så her er det bare å dra, og plomme­tre­et er som skapt for å hei­se seg opp og ned i for å pum­pe musk­ler.

Skul­le på tur

Hun trek­ker fort­satt litt på det høy­re bei­net, og fing­re­ne på høy­re hånd vil ikke lyst­re len­ger. Pors­grunns­kvin­nen er multi­in­stru­men­ta­list og spil­ler obo, fløy­te og or­gel. Skjønt spil­te. Men det skal vi for­tel­le mer om. Al­ler først må vi til­ba­ke til en april­dag i 2016.

In­ger og ekte­man­nen Ei­nar Fa­ger­jord var på be­søk hos søn­nen Geir Fa­ger­jord Lorem i Tromsø. Geir er pro­fes­sor ved in­sti­tut­tet for hel­se ved uni­ver­si­te­tet i Tromsø, og et av hans man­ge fag­om­rå­der er syk­doms­inn­sikt. Det var det sik­kert in­gen av dem som tenk­te noe på den­ne for­mid­da­gen. De had­de spist fro­kost og skul­le av går­de for å se Is­havska­te­dra­len.

– Jeg hus­ker jeg tok etter mo­bi­len og mis­tet den i gul­vet, så grep jeg etter den og mis­tet den enda en gang, for­tel­ler In­ger. Ekte­man­nen Ei­nar ble litt ir­ri­tert og lur­te på hva hun ro­tet med.

Men bak dem sto søn­nen Geir og for­sto hva som had­de skjedd.

– Hun har fått slag, sa han.

Må­ne­der på syke­hus

Hun hus­ker ikke at hun ble frak­tet med am­bu­lan­se til syke­hu­set i Tromsø. Hun våk­net i ope­ra­sjons­sa­len og hus­ker hun kjef­tet på dem som ikke klar­te å fin­ne blod­åren hen­nes. Det vil si hun kun­ne høre seg selv kjef­te, men de rundt hen­ne hør­te in­gen­ting. Hun var blitt lam fra hal­sen og ned.

På fly­tu­ren hjem noen da­ger se­ne­re ble hun frak­tet på båre i føl­ge med en syke­plei­er. Fra fly­plas­sen var det rett til syke­hu­set i Ski­en hvor hun ble i fire uker.

Det ble re­ha­bi­li­te­ring på Mo­fla­ta og der­et­ter en må­ned på Kyst­hos­pi­ta­let i Sta­vern.

Sju uker etter den skjebne­svang­re da­gen i Tromsø var hun hjem­me i hu­set sitt på Bjørntvedt for første gang.

Men bare for noen ti­mer. Det var en tøff tid. Vil­le hun bli sit­ten­de i rulle­stol be­stan­dig? Hva da med hu­set? Måt­te de lage heis? Det var man­ge von­de spørs­mål.

Ei­nar valg­te å la det hele bero. Han så hvor­dan hun tren­te. At hun sta­dig ble bit­te lite grann bed­re etter som uker og må­ne­der gikk. Etter fire må­ne­der par­ker­te In­ger rulle­sto­len.

Etter to år kom re­ak­sjo­nen

I dag syk­ler hun til tre­ning på Fris­kliv på Vest­si­den; det er to gan­ger i uka, til Gr­en­land Hel­se­sen­ter på Toll­nes, på fel­les­tre­ning på Bor­ge­ha­ven og ba­lanse­tre­ning i Her­øyahu­set. Det blir fem da­ger, og for å få maks ut av det, syk­ler hun om Ski­en på hjem­vei­en. In­ger syk­ler to mil om da­gen. Det er bare bat­te­ri­et på elsyk­ke­len som set­ter be­grens­nin­ger.

Hjem­me er det tre­ning i ha­gen, i stua og trap­pa. 15 trappe­trinn blir 30 opp og ned og 300 opp og ned ti gan­ger. Tre­nings­løy­pe i stua har hun også la­get seg.

Men hun blir ald­ri den hun var. Det gikk først opp for hen­ne to år etter sla­get. Da kom de­pre­sjo­nen sni­ken­de.

Li­vet fylt av medi­sin og mu­sikk

Hun var 70 år og pen­sjo­nist da sla­get ram­met hen­ne. Bak seg had­de hun et langt og rikt ar­beids­liv. Det be­gyn­te med mu­sikk. Før hun var 20 år had­de hun vi­ka­ri­ert som obo­ist både i KORK (Kring­kas­tings­or­kes­te­ret) og i Göte­borg

FOTO: FREDRIK PEDERSEN

PLOMME­TRE­ET: Bort­sett fra at det gam­le plomme­tre­et byr på plom­mer er per­fekt for å tre­ne styr­ke.

ELSYK­KE­LEN: Tre­hjul­in­gen er gull for tre­nin­gen til In­ger Lorem.

det også helt

BOR PÅ BJØRNTVEDT I PORS­GRUNN: In­ger og ekte­man­nen Ei­nar har slup­pet å gjø­re sto­re end­rin­ger i hu­set sitt.

HA­GEN: Ha­gen har blitt en vik­tig tre­nings­are­na for In­ger Lorem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.