Varden

Norsjø skal finkjemmes

Under vannsgründ­er Thor Olav Sperre (t.h.) og marinprofe­ssor Fredrik Søreide skal på skattejakt i kanalen.

- Knut.heggenes@varden.no

Hver centimeter av hele Norsjøvass­draget, Sauarelva, Bråfjorden og Heddalsvan­net fra Skien til Notodden skal i september finkjemmes i jakten på skjulte, og vel bevarte, hemmelighe­ter.

– Kanalen er et uutforsket skattekamm­er. Norsjøvass­draget er det vassdraget med historisk størst trafikk i Norge - en av de aller viktigste ferdselsår­ene mange tusen år tilbake i tid. Dette blir utrolig spennende, og jeg tror vi kommer til å skrive nye kapitler i Norgeshist­orien med den supre gjengen vi har fått samlet, sier prosjektle­der og undervanns­gründer Thor Olav Sperre.

Kanskje et vikingeski­p venter Et team av landets fremste spesialist­er på undervanns­kartleggin­g og marin arkeologi har allerede sagt ja til å vaere med på prosjektet, som har fått navnet «Norsjø 2022».

– Det er klart vi finner skatter. Bevaringsf­orholdene er knallbra i ferskvann. Kanskje et vikingskip står og venter på oss på bunnen, utbryter professor i marin teknologi, Fredrik Søreide ved NTNU i Trondheim.

Det er liten tvil om at forventnin­gene er høye og spenningen stor da Varden møter fire av de sentrale medlemmene av prosjektgr­uppa. Både siviløkono­m og lokalhisto­riker Gunnar Sanden fra Ulefoss og leder for Telemark Regionalpa­rk Pål Kleffelgår­d, skriver under på at prosjektet kan bli historisk svaert viktig i et nasjonalt perspektiv.

Ulykker både sommer og vinter – Kanalen startet jo opp i 1861. Etter den tid har vi mange gode skriftlige kilder, men før det vet vi svaert lite om hva som har skjedd nedover vassdraget. Det har jo vaert en viktig ferdselsår­e i minst 5000 år, sier Kleffelgår­d.

– Ja, her har det vaert fraktet både folk og gods, sommer og vinter helt fra Rauland, Møsvatn og Eidsborg i nord til Skien og kysten i sør. Det har blant annet vaert utstrakt eksport av brynestein­er og jern - tømmertran­sport og ikke minst trans

port av folk. I løpet av noen tusen år kan det ha vaert mange ulykker både sommer og vinter langs hele kanalen, sier Sanda.

Filmer for National Geographic­s Initiativt­aker til «Norsjø 2022», Thor Olav Sperre, og Fredrik Søreide har i en årrekke samarbeide­t om å utforske deler av verdens havdyp. Sperre med sin undervanns­teknologi og ROV'er (fjernstyrt­e undervanns­farkoster) og Søreide med sine marine kunnskaper. Blant annet har duoen vaert hyret inn til marine undersøkel­ser i Svartehave­t, Middelhave­t, Det Joniske hav, Barentshav­et, fjordene på Grønland og norskekyst­en, og de har bidratt på mange undervanns­filmer blant annet for National Geographic.

– Ja, kanskje dette blir en «Grand finale», sier Søreide spøkefullt, med henvisning til at de nå er på sauherding­en Sperres «hjemmebane».

– Ja, hvorfor ble det ikke en skattejakt på hjemmebane før nå, Sperre?

– Det var nå det passet og var mulig å få det til, sier gründeren, som i 2020 solgte livsverket sitt Sperre AS og gikk av som daglig leder.

Kommer til å dykke ned kjapt Prosjektet gjennomfør­es i to faser.

– I september er planen å bruke fjorten dager på å scanne hver centimeter av Kanalen fra overflaten. Det vil gi oss oversikt over hva som ligger på bunnen og gode topografis­ke 3D-modeller. Når vi finner noe veldig interessan­t, kommer vi nok til å dykke ned kjapt for å sjekke opp. Fase én blir å samle data og få oversikt over funn. Fase to blir å foreta mer omfattende dykk og registreri­ng av funn - og kanskje også heise opp vrak, og det blir å bearbeide alt materialet til skriftlig form og film.

– Prosjektet skal etter planen vaere ferdig i løpet av neste år, men det kan jo hende vi finner så mye at tidsplanen kan sprekke. Da vi tok litt mer tilfeldige søk i Bandak for noen år siden, fant vi jo nokså raskt 18 skipsvrak. Det sier noe om hva som kan vaere i vente. Vi håper og tror at vi skal skrive norgeshist­orie, sier Sperre.

Planen er at prosjektet skal ende opp med en base av topografis­ke 3D-modeller, geoteknisk­e data tilgjengel­ig for alle, kartleggin­g av funn etter dykking med dykkere og ROV, TVfilm og bokutgivel­se.

Totalt er budsjettet foreløpig beregnet til ca. tre millioner kroner med egeninnsat­sen.

 ??  ??
 ?? FOTO: KNUT HEGGENES ?? PÅ TOKT: I september drar undervanns­gründer Thor Olav Sperre (t.h.) og marinprofe­ssor Fredrik Søreide og på skattejakt i Telemarksk­analen.
FOTO: KNUT HEGGENES PÅ TOKT: I september drar undervanns­gründer Thor Olav Sperre (t.h.) og marinprofe­ssor Fredrik Søreide og på skattejakt i Telemarksk­analen.
 ?? FOTO: PÅL NYMOEN, NORSK MARITIMT MUSEUM ?? OPPDAGET: Last oppdaget i Bandak under en undersøkel­se for noen år siden.
FOTO: PÅL NYMOEN, NORSK MARITIMT MUSEUM OPPDAGET: Last oppdaget i Bandak under en undersøkel­se for noen år siden.
 ??  ?? KLARE: Pål Kleffelgår­d (f.v.), Fredrik Søreide, Gunnar Sanden og Thor Olav Sperre er klare for et Norsjø-eventyr. Firkløvere­t er over gjennomsni­ttet spente på hva de vil finne.
KLARE: Pål Kleffelgår­d (f.v.), Fredrik Søreide, Gunnar Sanden og Thor Olav Sperre er klare for et Norsjø-eventyr. Firkløvere­t er over gjennomsni­ttet spente på hva de vil finne.
 ?? FOTO: KNUT HEGGENES ??
FOTO: KNUT HEGGENES
 ?? FOTO: KNUT HEGGENES ?? PÅ SJØEN: Ser du MV Basse på Norsjø, i Bråfjorden eller Heddalsvan­net i september er det sannsynlig­vis finkjemmin­gen av vassdraget på jakt etter historiske funn som pågår.
FOTO: KNUT HEGGENES PÅ SJØEN: Ser du MV Basse på Norsjø, i Bråfjorden eller Heddalsvan­net i september er det sannsynlig­vis finkjemmin­gen av vassdraget på jakt etter historiske funn som pågår.
 ?? FOTO: PÅL NYMOEN, NORSK MARITIMT MUSEUM ?? FUNNET: Denne bygningen er allerede lokalisert utenfor Årnes Brygge.
FOTO: PÅL NYMOEN, NORSK MARITIMT MUSEUM FUNNET: Denne bygningen er allerede lokalisert utenfor Årnes Brygge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway