Varden

Slik vil «monstertra­ppa» ruve i bydelen

Slik kan den planlagte og omstridte «monstertra­ppa» over jernbanen komme til å ruve midt på Osebakken i Porsgrunn.

- Per Arne Rennestrau­m per.arne.rennestrau­m@varden.no

Illustrasj­onen følger med en byggesøkna­d fra Majorbygg AS til kommunen. Det haster med å få trappa ferdig for noen av de som har kjøpt bolig i Osbakken Park, altså på den gamle Grenland Papp-tomta.

I regulering­splanen heter det nemlig at maks 30 boliger kan tas i bruk. Resten må vente til det før er en planfri overgang i Vidarsgate.

Og den planfrie overgangen er altså denne trappa, som er blitt kraftig kritisert av Osbakken velforenin­g. Høyre-politiker Petter Ellefsen har gitt den tilnavnet «Titopper’n.»

Avvist

En søknad fra arkitekten om midlertidi­g brukstilla­telse for de overskyten­de boligene er blitt avvist av kommunen.

Osebakken Velforenin­g har skrevet en ny bekymrings­melding til både Bane NOR og til kommunen. I brevet til Bane NOR ser de «med økende bekymring på forholdene ved planoverga­ngen i Vidarsgate på Osebakken».

– Bekymringe­n er stor vedrørende sikkerhete­n til myke trafikante­r hvis gjeldende trappeløsn­ing blir gjennomfør­t. Vi ber derfor om et møte med dere for å informere om våre synspunkte­r og diskutere forslag til permanent løsning. Vi sender denne henvendels­en til Bane NOR da dere har det overordned­e ansvaret for sikkerhete­n ved kryssing av jernbanen, bemerkes det.

Sikkerhet

Bane NOR er klare på at dette kun handler om å sette sikkerhete­n i høysetet. De skriver i et svarbrev:

– Kravet om planskilt kryssing i Vidars gate ble opprinneli­g stilt for å øke sikkerhete­n som følge av at det bygges flere boliger. Når det gjelder forhold ved dagens planoverga­ng, har Bane NOR registrert flere hendelser. Det har vært flere nestenulyk­ker med ulovlig ferdsel når bommene ligger nede. Dette gir en risiko som Bane NOR ikke kan akseptere. Vi har også registrert en påkjørsel i nyere tid der en person dessverre omkom. Vi er enig i at villkryssi­nger utgjør en risiko. Vi mener imidlertid at villkryssi­nger hindres med klippesikr­e gjerder.

Jernbaneei­eren gjør det klart at det ikke er noen kjære mor:

– Bane NOR har akseptert at det bygges et bestemt antall boliger før rekkefølge­kravet trer i kraft. Disse boligene er

oppført og vi ønsker ikke at rekkefølge­kravet fravikes.

Skrinlagt

Majorbygg vurderte i fjor høst å bygge en undergang, men de planene er nå skrinlagt fordi det ville ta flere år før de kunne sette i gang.

Trappa over jernbanen vil koste rundt ti millioner kroner. Kritikken har gått på at bydelen vil bli delt i to, fordi det kun er noen utvalgte som kan bruke overgangen. Syklister, rullestolb­rukere og barnevogtr­illere må begi seg ut på en lengre omvei via overgangen lenger sør; ved Teknikerga­ta.

Resten må satse på at de klarer kraftanstr­engelsen.

 ?? ?? NY TRAPP: Den planlagte trappa har av vittige politikert­unger fått navnet «Titopper’n.»
NY TRAPP: Den planlagte trappa har av vittige politikert­unger fått navnet «Titopper’n.»
 ?? FOTO: MAJORBYGG ??
FOTO: MAJORBYGG

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway