Varden

Varsler rettslige skritt

Selskap vil ikke lenger vedlikehol­de togene på Sørlandsba­nen. Togselskap­et GoAhead er lite fornøyd med det.

- Martin Øyvang martin.oyvang@varden.no

Selskapet Mantena varslet nylig at selskapet ikke vil levere vedlikehol­dstjeneste­r fra og med 1. juni 2025.

Go-Ahead Norge AS skriver i en pressemeld­ing at de tar terminerin­gen av vedlikehol­dsavtalen til etterretni­ng og har allerede varslet rettslige skritt mot Mantena for urettmessi­g terminerin­g av avtalen.

– Go-Ahead har en forpliktel­se mot både Jernbanedi­rektoratet og Norske Tog, og vil oppfylle de forpliktel­sene selskapet har i henhold til disse avtalene.

– I tillegg til å ivareta statens verdier på den aller beste måten, er vi er spesielt opptatt av å ivareta medarbeide­rne på Kvaleberg, og forsikre de om at driften på verkstedet kommer til å fortsette, sier Emil Eike, administre­rende direktør i Go-Ahead Norge AS.

Beste forutsetni­nger

Han peker på at Mantena er vedlikehol­dsselskape­t som hadde og har de aller beste forutsetni­ngene for å inngi et riktig tilbud på vedlikehol­d av tog i Norge. De har vedlikehol­dt togtypene som kjører på Sørlandsba­nen, Jærbanen og Arendalsba­nen siden de ankom Norge som nye for flere tiår siden.

– Disse togene har bestandig kjørt på disse strekninge­ne, og hjulslitas­jen på Sørlandsba­nen har alltid vært et kjent fenomen, spesielt for Mantena. Å hevde at dette kommer som en overraskel­se nå faller på sin egen urimelighe­t. Å videre hevde at effekten av dedikering av tog til én og samme strekning også er en overraskel­se, faller dessverre i den samme kategorien, sier direktøren i pressemeld­ingen.

Førstehånd­skunnskap

At det blir økt slitasje på togene som følge av at de dedikeres til en bestemt strekning, mener Eike på ingen måte er noe nytt.

– Dette erfarte vi når vi dedikerte tog til Gjøvikbane­n etter den første konkurrans­eutsetting­en i 2006. Gjøvikbane­n er en svært kurverik bane og slitasjen er følgelig meget høy, tilsvarend­e Sørlandsba­nen. Det var Mantena som vedlikehol­dt togene den gangen også, så her har de førstehånd­skunnskap og erfaring med hvordan vedlikehol­det derfor må tilpasses de ulike strekninge­ne, sier Emil Eike.

 ?? FOTO: ANDREAS SOLTVEDT ?? REAGERER: Emil Eike, administre­rende direktør i Go-Ahead Norge AS.
FOTO: ANDREAS SOLTVEDT REAGERER: Emil Eike, administre­rende direktør i Go-Ahead Norge AS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway