Vel­kom­men

Visste Du At? (Norway) - - INNHOLD - Daniel Ben­nett, re­dak­tør

Hvem vil­le du helst sit­tet ved si­den av un­der en mid­dag? Ma­rie Cu­rie? Brød­re­ne Co­en? Da­ra O’Briain? San­di Toks­vig?

Per­son­lig sy­nes jeg det bes­te had­de vært en per­son som sta­dig punk­te­rer mo­der­ne my­ter, og der­med får meg til å stil­le spørs­mål ved ting jeg trod­de var fak­ta. Un­der ar­bei­det med det­te ma­ga­si­net fylt av spørs­mål og svar, har jeg gjort utal­li­ge over­ras­ken­de og fa­sci­ne­ren­de opp­da­gel­ser.

Viss­te du for ek­sem­pel at rom­drak­ten Neil Arm­s­trong had­de på seg da han lan­det på må­nen ble lagd av en BH­pro­du­sent? El­ler at du lett kan løpe fra en Ty­ran­no­sau­rus rex? ( Ju­ras­sic Park har mye å sva­re for.)

Her får du meng­der av fa­sci­ne­ren­de fak­ta og fors­ker­opp­da­gel­ser. Du får vite hvorfor tig­re er stri­pe­te, om ele­fan­ter noen gang glem­mer, hvor flin­ke hai­er egent­lig er til å luk­te blod, og hvor raskt den svar­te mam­ba­ens gift dre­per. Les mer om hva som vil­le skjedd un­der «Big Crunch», hva mørk ma­te­rie er, hvor­dan ast­ro­nau­ter egent­lig går på do og hvem som ei­er må­nen. Få et inn­blikk i hvor­dan for­mel E-bi­ler fun­ge­rer og hvorfor gekko­en kan klat­re på veg­ge­ne ak­ku­rat som spi­der­man. Dess­uten for­tel­ler vi deg hvorfor hvit­løk gir dår­lig ånde, og hvorfor svet­te føt­ter lukter ost!

Når du har pløyd gjen­nom he­le ma­ga­si­net, er du godt rus­tet til å snak­ke med eks­per­te­ne som en like­mann, i trygg for­vis­sing om at du er den mest kunn­skaps­rike per­sonen ved bor­det.

God for­nøy­el­se!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.