MENNESKEKROPPEN

Visste Du At? (Norway) - - INNHOLD -

Hu­kom­mel­se, al­ler­gi­er, nese­blod, fo­bi­er, over­men­nes­ke­li­ge kref­ter, dår­lig ånde, vis­doms­ten­ner, mi­gre­ne, drøm­mer.

Til en viss grad, ja. Psy­ko­lo­ger har tes­tet ut det­te på uli­ke må­ter. Blant an­net har for­søks­per­soner lært seg ord­par, og der­et­ter fått i opp­ga­ve å glem­me noen av or­de­ne. Et­ter­på er det ofte vans­ke­li­ge­re å hus­ke de or­de­ne man har an­strengt seg for å glem­me. Ny­lig har fors­ke­re ut­vi­det stu­di­en. De vil vise at men­nes­ker ak­tivt kan avlære fer­dig­he­ter de har lært un­der for­sø­ket – for ek­sem­pel spe­si­el­le kob­lin­ger mel­lom hånd­be­ve­gel­ser og ord. Man har også sett at per­soner som be­visst går inn for å la vær å ten­ke på noe de har opp­levd, etter hvert glem­mer de­tal­jer fra den­ne hen­del­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.