Hvorfor tren­ger hjer­nen søvn?

Visste Du At? (Norway) - - INNHOLD -

Der­som hjerne­cel­le­ne får for mye sit­mu­lans, kan det føre til far­li­ge for­styr­rel­ser i nerve­sys­te­met – så­kalt neu­ro­tox­i­si­tet. En teori er at søv­nen fun­ge­rer som en slags av­gift­ning for hjer­nen, og sen­ker spen­nings­ni­vå­et i nerve­sys­te­met. Søv­nen frem­mer også læ­ring, selv om man så langt ik­ke har klar­lagt den fy­sio­lo­gis­ke me­ka­nis­men bak. Når man har ni­pug­get til ek­sa­men, el­ler job­bet hardt for å lære seg noe, er det vik­tig med en god natts søvn. Søv­nen hjel­per nem­lig hjer­nen å ut­vik­le de nerve­for­bin­del­se­ne som trengs for å ska­pe nye min­ner.

Forsk­ning vi­ser at søvn hjel­per oss å lag­re ny kunn­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.