TEKNOLOGI

Visste Du At? (Norway) - - INNHOLD -

Dro­ner, for­mel E, ro­bo­tek­soskje­lett, tin­ge­nes in­ter­nett, su­per­data­ma­ski­ner, bio­met­risk iden­ti­fi­se­ring, data­sik­ker­het, 3D-skri­ve­re.

Dro­ner er ra­dio­styr­te fly­gen­de ob­jek­ter med fle­re pro­pel­ler. De kan bru­kes til fil­ming el­ler kon­kur­ranse­fly­ging, og i fram­ti­den kan man kan­skje også bru­ke dem til å le­ve­re pak­ker. Mi­li­tæ­re dro­ner er som små pi­lot­løse fly. En del kan let­te, fly og lan­de selv. De kan bru­kes til å over­våke fien­dens ter­ri­to­ri­er, og noen kan til og med sky­te mis­si­ler mot spe­si­fik­ke mål på far­li­ge om­rå­der der man kan­skje ik­ke vil sen­de inn en pi­lot. En av de mest avan­ser­te dro­ne­ne som fin­nes i dag, er Ta­ra­nis, som ble bygd i Storbritannia. Den har en maks­has­tig­het på 1127 km/t, et ving­se­penn på 9,7 me­ter og er nes­ten helt umu­lig å opp­da­ge med ra­dar.

Det er plan­lagt at dro­nen Ta­ra­nis skal set­tes i mi­li­tær tje­nes­te i 2030.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.