JOR­DA

Visste Du At? (Norway) - - INNHOLD -

Nord­po­len, be­folk­nings­eks­plo­sjo­nen, klima­for­and­rin­ger, tor­den, Døde­ha­vet, slik opp­sto li­vet.

Man vet fort­satt ik­ke helt sik­kert hva det er som ut­lø­ser tor­den­vær. Først må det dan­nes sky­er der uli­ke de­ler av sky­en er po­si­tivt og ne­ga­tivt la­det. Det ska­per spen­nings­for­skjel­ler som er så sto­re – rundt 400 000 volt per høyde­me­ter – at elek­tro­ner sli­tes løs fra mo­le­ky­ler i sky­en og gir opp­hav til vold­som­me elek­tris­ke ut­lad­nin­ger som vi ser som lyn.

År­sa­ken til at det tord­ner mer om som­me­ren, er at de ret­te for­ut­set­nin­ge­ne let­te­re opp­står når det er varmt. Var­men gir nem­lig opp­hav til varme­strøm­ming, der den var­me luf­ten som har la­ve­re tett­het sti­ger opp­over. Varm luft kan dess­uten bin­de mer fuk­tig­het. Hva som er opp­ha­vet til den elek­tris­ke lad­nin­gen er ik­ke helt klar­lagt, men det har tro­lig å gjø­re med kon­tak­ten mel­lom raskt sti­gen­de, fuk­tig luft, og snø­fnugg i de høy­ere luft­la­ge­ne.

I Nor­ge tord­ner det gjen­nom­snitt­lig 5-20 gan­ger i året, av­hen­gig av hvor i lan­det man be­fin­ner seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.