SPØRS­MÅL & SVAR

Visste Du At? (Norway) - - INNHOLD -

Eks­per­te­ne sva­rer på le­ser­nes spørs­mål om vi­ten­ska­pen vi bru­ker i hver­dags­li­vet.

Ele­fan­ter har vel­dig sto­re hjer­ner, selv i for­hold til stør­rel­sen sin. Tem­po­rallo­b­en, der hu­kom­mel­sen sit­ter, er dess­uten mer ut­vik­let og har fle­re fol­der. Det gjør at dy­ret har stor evne til å «lag­re» data som er vik­ti­ge for å over­le­ve, for ek­sem­pel hvor det fin­nes mat og vann, og hvem som er ven­ner og fien­der. Ele­fant­flok­kens ma­tri­ark (som kan leve i 60 år) kan kjen­ne igjen over 200 uli­ke ele­fan­ter, og rea­ge­rer på ly­den av et med­lem av flok­ken selv to år etter in­di­vi­dets død. Når det er tør­ke, kan en slik ele­fant­mor­mor lede fa­mi­li­en til et vann­hull ved hjelp av et men­talt kart som dek­ker fle­re hund­re kilo­me­ter. Så selv om ele­fan­ten uten tvil glem­mer in­for­ma­sjon den ik­ke tren­ger, vir­ker det som den hus­ker alt som er vik­tig å hus­ke!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.