Kan en as­te­roi­de for­styr­re Jor­das krets­løp?

Visste Du At? (Norway) - - INNHOLD -

Nei. Jor­da har stor mas­se og be­ve­ger seg eks­tremt raskt i sin ba­ne rundt sola. På fors­ker­språk sier vi at den har et stort mo­men­tum. For å dyt­te jor­da ut av sin egen ba­ne, kre­ves det en kraf­tig end­ring av pla­ne­tens mo­men­tum. Ik­ke en­gang de størs­te as­te­roi­de­ne har til­strek­ke­lig mas­se og be­ve­gel­ses­ener­gi til å kun­ne på­vir­ke jor­das mo­men­tum i noen sær­lig grad. Et enda stør­re hin­der er det fak­tum at pla­ne­ten vår har stør­re bin­dings­ener­gi enn be­ve­gel­ses­ener­gi. Det be­tyr at et le­ge­me som er stort nok til å dyt­te jor­da ut av sin egen ba­ne, fak­tisk må være stort nok til å øde­leg­ge he­le pla­ne­ten vår full­sten­dig!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.