Hva skjer hvis alle is­bre­er smel­ter?

Visste Du At? (Norway) - - INNHOLD -

Til tross for ef­fek­te­ne av den glo­ba­le opp­var­min­gen, er en tiende­del av jor­das land­mas­se fort­satt dek­ket av is (i for­hold til 32 % un­der sis­te is­tid). En stor an­del av det fros­ne land­ska­pet be­står av is­bre­er, og om­trent tre fjerde­de­ler av jor­das fersk­vanns­res­sur­ser er bun­det opp i dis­se is­bre­ene. Der­som den glo­ba­le opp­var­min­gen går så langt at alle is­bre­er smel­ter, vil hav­ni­vå­et sti­ge med ka­ta­stro­fa­le 70 me­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.