Går det an å leve på ba­re vann og vi­ta­min­pil­ler?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKROPPEN -

Ab­so­lutt ik­ke. Vi­ta­mi­ner er mik­ro­næ­rings­stof­fer. Krop­pen tren­ger dem i små meng­der, men de inne­hol­der ik­ke den meng­den ener­gi du tren­ger for å over­le­ve. Der­for må du sør­ge for å ha et ba­lan­sert kost­hold be­stå­en­de av karbo­hy­dra­ter, fett og pro­tei­ner. Multi­vi­ta­mi­ner inne­hol­der ofte en li­ten meng­de sti­vel­se og noe pro­tein i form av øl­gjær. For å få i deg nok ka­lo­ri­er, vil­le du imid­ler­tid måt­te spi­se fle­re tu­sen tab­let­ter om da­gen. Det over­drev­ne inn­ta­ket av vi­ta­min A, vil­le i så fall få le­ve­ren din til å kol­lap­se len­ge før du rakk å mer­ke un­der­er­næ­rin­gen som var for­år­sa­ket av un­der­skudd på fett­sy­rer. Hvis du hol­der deg til den an­be­fal­te do­sen på to vi­ta­min­tab­let­ter om da­gen, vil du rett og slett sul­te ihjel i lø­pet av seks uker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.