HVORFOR HAR VI VIS­DOMS­TEN­NER?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKROPPEN -

Vi men­nes­ker stam­mer fra pri­mat­fa­mi­li­en ho­mi­ni­der, som had­de leng­re kje­ver for å kun­ne tyg­ge rått kjøtt og rå plan­ter. For dem var de eks­tra kinn­ten­ne­ne en for­del, men de duk­ket ik­ke opp før i vok­sen al­der, når kje­ven var fer­dig ut­vokst. I dag tren­ger vi ik­ke vis­doms­ten­ner, og ik­ke har vi plass til dem hel­ler. Men det er let­te­re å la tann­le­gen trek­ke dem ut, enn å ven­te på at evo­lu­sjo­nen skal ord­ne opp.

Vis­doms­ten­ne­ne kan vi egent­lig kla­re oss uten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.