Blir vi gla­de­re når so­len skin­ner?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKROPPEN -

Folk vir­ker lyk­ke­li­ge­re når det er sol – vi strøm­mer ut i par­ker og til stren­der, og ra­dio­ka­na­le­ne fyl­ler øre­ne våre med glad­lå­ter. Men fors­ke­re som har stu­dert sa­ken, har ald­ri fun­net be­legg for å si at folk som bor i om­rå­der med mye sol har et mer po­si­tivt syn på li­vet. En ny un­der­sø­kel­se vi­ser at man­gel på sol­lys kan­skje ik­ke for­år­sa­ker de­pre­sjon. Da nes­ten 35 000 ame­ri­ka­ne­re svar­te på en spørre­un­der­sø­kel­se om stem­nings­leie fle­re gan­ger i lø­pet av ett år, fant man in­gen­ting som ty­det på at de­pre­sjo­ner var van­li­ge­re på vin­te­ren. Fak­tum er at det var Dan­mark (og ik­ke sol­fyl­te Spa­nia) som ble kå­ret til ver­dens lyk­ke­ligs­te land i 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.