Hvorfor fry­ser kvin­ner mer enn menn?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKROPPEN -

En del av for­kla­rin­gen er at ved en gitt kropps­vekt har kvin­ner ofte mind­re varme­pro­du­se­ren­de mus­kel­mas­se enn menn. Men det kvin­ne­li­ge kjønns­hor­mo­net øs­tro­gen har også stor be­tyd­ning, etter­som det gjør blo­det litt tyk­ke­re. Der­med hem­mes blod­gjen­nom­strøm­nin­gen i de små kapp­i­læ­re­ne i hen­der og føt­ter.

I en stu­die ved Uni­ver­sity of Utah i 1998, kon­sta­ter­te man at tem­pe­ra­tur­for­skjel­len kan være he­le tre gra­der mel­lom kvin­ners og menns hen­der, føt­ter og ører.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.