Er men­nes­ker na­tur­lig mono­ga­me?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKR­OPPEN -

Men­nes­ker er ik­ke sek­su­elt mono­ga­me på sam­me måte som man­ge fug­ler. Gjess inn­går livs­lan­ge for­hold og parer seg prak­tisk talt ald­ri med noen and­re enn part­ne­ren sin. Bio­lo­ge­ne be­skri­ver oss som «so­si­alt mono­ga­me». Det be­tyr att vi le­ver i par, men at for­hol­de­ne våre ik­ke er evig­va­ren­de, og at sex også fore­kom­mer uten­for par­re­la­sjo­nen.

Det fin­nes tre ho­ved­for­kla­rin­ger på hvorfor den so­sia­le mono­ga­mi­en ut­vik­let seg, og fors­ker­ne er ueni­ge om hvil­ken av dem som er den vik­tigs­te. En for­kla­ring er at sped­barn tren­ger mye om­sorg, og at sta­bi­le par kan dele på det­te an­sva­ret. En an­nen teori er at menn hol­der seg i nær­he­ten av part­ne­ren for å for­hind­re at den­ne er utro. Den tred­je mu­li­ge for­kla­rin­gen er at mono­ga­mi er en stra­te­gi som kvin­ner har ut­vik­let for å for­hind­re at man­nen dre­per ny­fød­te han mis­ten­ker ik­ke er hans egne. Mono­ga­mi er en for­del for men­nes­ker, etter­som det øker sjan­sen for at av­kom­met skal over­le­ve, men mono­ga­mi blant patte­dyr er fak­tisk vel­dig uvan­lig: Un­der 10 % av ar­te­ne er mono­ga­me. Til sam­men­lik­ning prak­ti­se­rer 90 % av alle fugle­ar­ter

mono­ga­mi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.