Hvorfor kan man få over­men­nes­ke­li­ge kref­ter un­der en kri­se?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKROPPEN -

Før trod­de fors­ker­ne at musk­le­ne styr­te sitt eget an­stren­gel­ses­nivå, og at de slap­pet av når de ble ut­mat­tet. Nå vet vi imid­ler­tid at hjer­nen spil­ler en mye stør­re rol­le, og at musk­le­nes trøtt­hets­sig­na­ler tol­kes i en sam­men­heng der mo­ti­va­sjon, tro og for­vent­ning er vik­ti­ge. I en livs­tru­en­de si­tua­sjon er det en for­del at hjer­nen tar ko­man­do­en og in­stru­erer musk­le­ne til å job­be mye nær­me­re maks­ka­pa­si­tet. Men man bør også hus­ke på at man­ge for­tel­lin­ger om over­men­nes­ke­li­ge kref­ter ik­ke er fullt så utro­li­ge som de kan vir­ke. For ek­sem­pel er det van­lig­vis ba­re det ene hjør­net av en bil som løf­tes fra bak­ken et kort øye­blikk, og ik­ke bi­lens ful­le vekt.

Hel­dig­vis plei­er vi ik­ke å bli grøn­ne når vi får su­per­kref­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.