HVOFOR VOKSER DET IK­KE UT NYE TEN­NER?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKROPPEN -

Både melke­ten­ner og vok­sen­ten­ner be­gyn­ner å ut­vik­les al­le­re­de før fød­se­len. Men­nes­kets DNA inne­hol­der fort­satt alle de ge­ne­ne som gjør at hai­er kan pro­du­se­re nye ten­ner på lø­pen­de bånd, men hos oss er de in­ak­ti­ve etter 20. uke i fos­ter­ut­vik­lin­gen. For­de­len med å be­hol­de de sam­me ten­ne­ne gjen­nom he­le li­vet, er at de kan sit­te or­dent­lig fast i kje­ven, slik at vi kan tyg­ge korn og sei­ge plan­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.