Hvorfor ser sam­me far­ge ulik ut for for­skjel­li­ge men­nes­ker?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKROPPEN -

Of­test kom­mer det av at men­nes­ker har for­skjel­lig an­tall tap­per – syns­cel­le­ne i nett­hin­nen som er føl­som­me for lys­strå­le­nes in­ten­si­tet og fre­kvens. De fles­te men­nes­ker er så­kal­te tri­kro­ma­ter, de har alt­så tre for­skjel­li­ge ty­per tap­per. Noen er di­kro­ma­ter, de har ba­re to slags tap­per. Ge­ne­ne som sty­rer det­te, sit­ter på x-kro­mo­so­met, og di­kro­ma­tis­me er der­for mye van­li­ge­re blant menn enn blant kvin­ner. En mer uvan­lig til­stand er mono­kro­ma­tis­me, der man en­ten har ba­re én type tap­per, el­ler in­gen tap­per i det he­le tatt. Sist­nevn­te til­stand kal­les van­lig­vis to­tal farge­blind­het. Un­der et eks­pe­ri­ment er det lett å opp­da­ge hvil­ke far­ger noen kan se. Det er der­imot ik­ke så lett å vite hvor­dan far­ge­ne ser ut for dem. Det sam­me gjel­der ved den sjeld­ne til­stan­den te­tra­kro­ma­tisk farge­syn. Den­ne til­stan­den se­es hos men­nes­ker, of­test kvin­ner, som har et eks­tra sett tap­per. De kan se man­ge fle­re far­ger enn and­re – men hvil­ke far­ger er det, og kan res­ten av oss noen sin­ne for­stå hvor­dan ver­den ser ut i de­res øyne?

Men­nes­ker med te­tra­kro­ma­tisk farge­syn kan skjel­ne fle­re far­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.