HVORFOR GLEM­MER VI TING?

Visste Du At? (Norway) - - MENNESKEKROPPEN -

Det fin­nes en meng­de uli­ke for­slag til for­kla­rin­ger. Kan­skje glem­mer vi for­di min­net ik­ke ble lag­ret or­dent­lig i ut­gangs­punk­tet. El­ler for­di min­net blek­ner med ti­den – for­di de bio­lo­gis­ke «spo­re­ne» blir sva­ke­re når vi ik­ke ten­ker på dem? En an­nen teori er at eld­re min­ner øde­leg­ges av nye. El­ler at min­ne­ne er ko­det og lag­ret, men at det er vans­ke­lig å hen­te dem fram igjen. Av og til snak­ker fors­ker­ne også om «mo­ti­vert glem­som­het», som in­ne­bæ­rer å lære seg å glem­me ting – for ek­sem­pel et trau­me. Teori­en er litt kon­tro­ver­si­ell etter­som det også fin­nes forsk­ning som ty­der på at sli­ke uøns­ke­de hen­del­ser kan være spe­si­elt vans­ke­li­ge å glem­me.

Na­tur­ligt­vis er det ik­ke all­tid ne­ga­tivt å glem­me. Det vil­le vært slø­sing med kog­ni­ti­ve res­sur­ser der­som vi skul­le hus­ke hver enes­te lil­le de­taj i ver­den rundt oss.

Hu­kom­mel­ses­tap kan også for­år­sa­kes av syk­dom­mer som Al­z­hei­mers, som grad­vis øde­leg­ger hjerne­ve­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.